Kryteria dochodowe podlegają co trzy lata weryfikacji z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej, którego dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kancelaria premiera w komunikacie poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 r. Informację przedłożyła przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Proponowane kryteria dochodowe

Rząd zaproponował, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc. Z kolei dla osoby w rodzinie kryterium ma wynieść 823 zł. To wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

Reklama

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężna na usamodzielnienie wzrośnie o 229 zł (z 1837 zł do 2066 zł), a maksymalny zasiłek stały – o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).

Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego.

Obecne kryteria dochodowe

Od 1 stycznia 2022 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, dla osoby w rodzinie - 600 zł.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, a także kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności czy też długotrwałej lub ciężkiej choroby.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec