Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura jest dodatkiem, który jest wypłacany w kwietniu i przysługuje wszystkim emerytom niezależnie od wysokości ich emerytury. Kwota "trzynastki" odpowiada najniższej emeryturze ustalonej na 1 marca danego roku. W roku 2024 wynosiła 1620,67 zł netto.

Czternasta emerytura

Reklama

Czternasta emerytura, przeznaczona dla seniorów z niskimi emeryturami, będzie wypłacana w drugiej połowie roku, najprawdopodobniej we wrześniu lub październiku. W 2024 roku maksymalna kwota "czternastki" wyniesie do 2650 zł brutto, co przekłada się na około 2200 zł netto. Z tej kwoty zostaną odliczone: podatek dochodowy w wysokości 12% oraz składka zdrowotna w wysokości 9%.

W przypadku "czternastki" obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że po przekroczeniu określonego progu, świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane. W tym roku próg ten wynosi 2900 zł brutto miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny

Ten dodatek jest przyznawany na podstawie wniosku złożonego przez emeryta, przy czym kobiety mogą go składać po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Obecnie wynosi on 330,07 zł. Aby zakwalifikować się do tego dodatku, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) musi potwierdzić w swoim orzeczeniu, że osoba jest niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wymaga to posiadania zaświadczenia o stanie zdrowia.

W pierwszej kolejności lekarz prowadzący wystawia takie zaświadczenie (formularz OL-9, dostępny do pobrania na stronie internetowej ZUS). Ważne jest, aby zachować terminowość – zaświadczenie o stanie zdrowia musi być wypełnione przez lekarza nie później niż miesiąc przed złożeniem wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wszystkim osobom, które osiągnęły wiek 75 lat, z wyjątkiem tych seniorów, którzy przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu. Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Warto zaznaczyć, że zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący również osobom w wieku 75 lat i starszym, jest finansowany przez gminę. Jeśli senior otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, nie ma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek darmowe leki 65+

Osoby w wieku 65 lat i wyżej mogą skorzystać z programu bezpłatnych leków. Lekarze i pielęgniarki, posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), mogą wystawiać recepty umożliwiające bezpłatne otrzymanie leków. Aby pacjent mógł skorzystać z tej ulgi, lekarz lub pielęgniarka musi wystawić receptę oznaczoną symbolem "S".

Warunkiem otrzymania takiej recepty jest zdiagnozowanie przez lekarza u pacjenta schorzenia, które kwalifikuje się do zakresu wskazań objętych refundacją dla konkretnego leku. Otrzymanie recepty na bezpłatny lek może być uzależnione od różnych czynników, takich jak zaawansowanie danej choroby lub współistniejące inne schorzenia.

Dodatek do emerytury: mama 4+

Świadczenie "Mama 4+" jest przeznaczone dla matek (lub ojców), którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogli podjąć pracy lub zrezygnowali z niej. W rezultacie tych decyzji takie osoby nie nabyły uprawnień do emerytury lub ich emerytura jest niższa niż najniższa emerytura.

Wysokość świadczenia "Mama 4+" odpowiada najniższej emeryturze, czyli 1790,96 zł brutto, co przekłada się na około 1406 zł netto. Jeśli matka już pobiera świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać to świadczenie do wysokości najniższej emerytury. Świadczenie to jest corocznie waloryzowane. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć wniosek w jednym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przechodzisz na emeryturę? Sprawdź, czy nie przysługują ci te dodatki

Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i spełniają określone kryteria, mają prawo do poniższych świadczeń. Aby skorzystać z tego wsparcia, konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami.

Dodatek za tajne nauczanie

Ten rodzaj wsparcia finansowego jest przeznaczony dla osób, które prowadziły tajne nauczanie w okresie II Wojny Światowej. Mogą z niego skorzystać również nauczyciele, którzy pracowali w polskich szkołach na terenie Wolnego Miasta Gdańska lub III Rzeszy przed 1 września 1939 roku. Oprócz złożenia wniosku, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z kuratorium oświaty. Po uwzględnieniu waloryzacji dodatek za tajne nauczanie wynosi 330,07 zł.

Dodatek dla weterana poszkodowanego

To świadczenie jest przeznaczone dla osób, które zostały skierowane do działań wojskowych poza granicami kraju i doznały tam obrażeń cielesnych lub uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu i wynosi od 10 do 80 procent wartości najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł. Osoby, które spełniają kryteria uprawniające do tego świadczenia, muszą złożyć wniosek i dołączyć do niego zaświadczenie potwierdzające status weterana poszkodowanego.

Dodatek dla przymusowo zatrudnianych

Osoby, które były zatrudnione przymusowo w kopalniach węgla, zakładach rud uranowych lub kamieniołomach w latach 1949-1959, mają prawo do tego świadczenia. Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz załączyć zaświadczenie od Wojskowej Komendy Uzupełnień potwierdzające charakter i okres przymusowego zatrudnienia. Wysokość świadczenia wynosi 330,07 zł.

Dodatek kombatancki oraz kompensacyjny

Świadczenia przysługują ofiarom represji oraz kombatantom. Wdowy po kombatantach lub osobach represjonowanych również mogą ubiegać się o drugi dodatek. Tak jak w przypadku innych osób uprawnionych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz załączenie zaświadczenia potwierdzającego status kombatanta. Po uwzględnieniu waloryzacji dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł, a dodatek kompensacyjny 49,51 zł.

Dodatek dla cywilnych niewidomych ofiar wojny

Ta forma wsparcia została stworzona z myślą o osobach, które doświadczyły traumy wojennej i straciły zdolność widzenia. Aby otrzymać te środki, konieczne jest złożenie nie tylko wniosku, ale także orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia potwierdzającego utratę wzroku oraz dowodów, które dokumentują okoliczności wypadku. Dodatkowo można dołączyć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z powodu utraty wzroku. Świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny wynosi 1780,96 zł i jest równe rencie socjalnej.

Dodatek dla osób deportowanych, poddanych represjom

W tym przypadku kwota wsparcia jest uzależniona od liczby pełnych miesięcy trwania pracy.Może wynosić od 16,55 zł do 313,61 zł. Osoby ubiegające się o pomoc powinny złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokumenty, które zawierają informacje o rodzaju i długości doświadczonych represji. Dodatkowo wymagana jest opinia stowarzyszenia osób poszkodowanych.

Dodatki do emerytury: Ryczałt i ekwiwalenty

Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i posiadają status kombatanta lub były przymusowo zatrudnione, mogą otrzymać ryczałt energetyczny, oprócz innych opisanych świadczeń. Ryczałt ten przysługuje również wdowom po kombatantach i osobach przymusowo zatrudnionych. Po uwzględnieniu marcowej waloryzacji ryczałt wynosi 299,82 zł.

Dodatkowo niektórym emerytom przysługują ekwiwalenty z tytułu bezpłatnego węgla oraz dla byłych pracowników kolei. Osoby zainteresowane otrzymaniem tego wsparcia muszą złożyć odpowiedni wniosek.