"W uzasadnieniu wniosku KNF powołała się na znajdujące się w dyspozycji KNF informacje dotyczące prowadzonego śledztwa w sprawie oferowania za pośrednictwem Idea Bank S.A. obligacji spółki GetBack S.A., w którym właściwy prokurator postanowił o przedstawieniu Panu Leszkowi Czarneckiemu jako przewodniczącemu rady nadzorczej Idea Banku S.A. zarzutów" - czytamy w komunikacie Getin Noble Banku.

W związku z zaistniałą sytuacją, KNF stwierdziła zaistnienie przesłanek powodujących konieczność wystąpienia z wnioskiem, z uwagi na niespełnianie przez przewodniczącego RN wymogów odnoszących się do rękojmi należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz uczciwości, rzetelności i niezależności osądu w zakresie pełnionej funkcji, wskazano w obu komunikatach.

Dodatkowo bank otrzymały także z KNF zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zawieszenia w czynnościach członka RN Leszka Czarneckiego do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie wniosku Komisji.

Reklama

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.