"Dokonane odpisy aktualizujące wpłyną na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku grupy kapitałowej PlayWay S.A. oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za I kwartał 2023 roku, poprzez obniżenie wyniku finansowego na skutek ujęcia tych odpisów, a w konsekwencji tego obniżenie kapitałów własnych spółki i Grupy. Wpływ na wynik finansowy w skróconym śródrocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym będzie niższy o 19% w związku z ujęciem skutków odroczonego podatku dochodowego od tych odpisów" - czytamy w komunikacie.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Reklama

(ISBnews)