Tarczyński odnotował 28,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 48,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 54,47 mln zł wobec 76,47 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 77,58 mln zł wobec 95,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 883,38 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 727,13 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W okresie 6 miesięcy 2023 roku przychody Grupy Tarczyński wyniosły 883 376 tys. zł. i były o 21,5% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w pierwszym półroczu 2023 roku miało podnoszenie cen produktów na przestrzeni roku 2022 i w pierwszej połowie 2023 roku na fali wzrostu kosztów wytworzenia wynikających głównie ze wzrostu cen surowców w tym głównie wieprzowiny oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Wsparcie w zakresie wzrostu sprzedaży grupy w pierwszej połowie roku 2023 pochodzi także ze spółek zależnych. W przypadku Tarczynski Deutschland dynamika wzrostu skali przychodów osiągnęła poziom 65% zaś w przypadku WD Foods dynamika wzrostu przychodów osiągnęła poziom 73% względem analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W okresie 6 miesięcy 2023 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 19,9% i była o 4,6 pkt proc. niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Podstawowym czynnikiem spadku marży był dalszy dynamiczny wzrost kosztów surowca mimo spadkowych tendencji cenowych na innych produktach żywnościowych utrudniających płynne wdrożenie podwyżek cen, finalnie zrealizowanych po dacie bilansowej, podano również.

"Poziom kosztów sprzedaży wyniósł 100 726 tys. zł, zaś poziom kosztów ogólnego zarządu 35 135 tys zł stanowiąc łącznie 15,4% udziału w przychodach w omawianym okresie. W efekcie powyższych, wynik EBITDA grupy w okresie 6 miesięcy 2023 roku wyniósł 77,576 tys. zł i był niższy o 18 142 tys. zł niż w analogicznym okresie 2022 roku. Rentowność EBITDA wyniosła 8,8%, co z porównywalnym okresem 2022, oznacza spadek o 4,4 pkt proc. Grupa wypracowała w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku 28,144 tys. zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 3,2%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 15,99 mln zł wobec 45,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)