Zysk operacyjny wyniósł 96 mln zł wobec 56 mln zł zysku rok wcześniej. W III kwartale 2023 roku wskaźnik EBITDA wyniósł 145 mln zł, co stanowiło wzrost o 58%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 368 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 307 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 196 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 149 mln zł w porównaniu z 857 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 374 mln zł wobec 283 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Reklama

"Zysk brutto na sprzedaży w okresie 9 miesięcy do 30 września 2023 roku wyniósł 442 mln zł, co oznacza wzrost o 125 mln zł (lub 39%) względem tego samego okresu 2022 roku, głównie w wyniku wyższych przychodów w każdym z segmentów. Zysk brutto na sprzedaży jako procent przychodów w okresie 9 miesięcy 2023 r. wyniósł 38% względem 37% w okresie porównywalnym. W III kwartale 2023 r. wypracowano zysk brutto na sprzedaży na poziomie 155 mln zł, względem 102 mln zł w okresie porównywalnym" - czytamy w sprawozdaniu.

"Wskaźnik EBITDA za 9 miesięcy 2023 r. wyniósł 374 mln zł, względem 283 mln zł w analogicznym okresie roku 2022 (wzrost o 91 mln zł lub +32%). Rentowność EBITDA za pierwsze 3 kwartały 2023 roku utrzymywała się na poziomie z roku ubiegłego i wyniosła 33%. W III kwartale 2023 roku wskaźnik EBITDA wyniósł 145 mln zł, co stanowiło wzrost o 53 mln zł (lub 58%). Rentowność EBITDA poprawiła się o 9 pkt proc. względem III kwartału roku 2022 i wyniosła 39%, głównie w następstwie poprawy rentowności w segmencie FAMUR oraz PV mimo ujemnej rentowności w segmencie e-mobilność" - czytamy również.

Nietypowym, istotnym (powyżej 10% zysku netto) zdarzeniem zmniejszającym zysk netto za 9 miesięcy 2022 roku było rozpoznanie w II kwartale 58 mln zł straty w następstwie utraty kontroli operacyjnej nad spółką zależną OOO FAMUR z siedzibą na terytorium Federacji Rosyjskiej i jej reklasyfikacji do działalności zaniechanej. Rentowność zysku netto w okresie 9 miesięcy 2022 r., skorygowana o istotne zdarzenia nietypowe, wyniosłaby 15%, podano również.

"Na dzień 30 września 2023 roku dług netto wyniósł 400 mln zł, co oznacza wzrost o 273 mln zł względem końca roku 2022, głównie w wyniku poniesionych wydatków inwestycyjnych w segmentach PV i e-mobilność. Niewykorzystane, dostępne do uruchomienia bankowe limity kredytów obrotowych Grupy Grenevia na 30 września 2023 r. wynosiły łącznie 427 mln zł (z wyłączeniem project finance)" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 235 mln zł wobec 179 mln zł zysku rok wcześniej.

Grenevia (dawniej Famur) jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. W 2022 r. miała 1 296 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)