Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 12,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 284,74 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 306,79 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. spółka miała 17,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 137,5 mln zł w porównaniu z 1 081,79 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 108,95 mln zł wobec 87,07 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, a EBITDA skorygowana 117,2 mln zł wobec 101,68 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Największy, dwucyfrowy wzrost obrotów r/r w 2023 r. odnotował segment energii elektrycznej (515,1 mln zł, +17% r/r). Sprzedaż wzrosła we wszystkich liniach biznesowych (liczniki energii elektrycznej, aparatura łączeniowa, automatyka i rozwiązania ICT) i dotyczyła głównie Polski (+22% r/r), przy porównywalnej r/r sprzedaży w eksporcie. EBITDA segmentu poprawiła się o blisko 80% r/r (osiągając w 2023 r. poziom 60,8 mln zł), co było efektem znaczącego wzrostu obrotów, poprawy sytuacji na rynku komponentów, korzystnych relacji kursów walutowych oraz pracy w obszarze optymalizacji łańcucha dostaw, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

Podobnie segment woda i ciepło wygenerował wzrost sprzedaży (w porównaniu do bardzo dobrego 2022 r.) i tradycyjnie zanotował najwyższe w Grupie Apator wskaźniki marżowości. Sprzedaż wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz nakładek radiowych przyniosła grupie w 2023 r. 379,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 5% wzrost r/r, zaś EBITDA segmentu wzrosła o blisko 10% r/r (do 53,4 mln zł), co wynikało z wyższej sprzedaży i rentowności. Sprzedaż w kraju wzrosła mocniej (o 7% r/r), ale to eksport napędza rozwój segmentu woda i ciepło (stanowi 60% obrotów segmentu ogółem). Więcej wodomierzy sprzedano w 2023 roku w krajach UE (Grecja, Rumunia, Niemcy), konsekwentnie odbudowywano sprzedaż na Ukrainie, wygenerowano także duże wzrosty na bardziej odległych rynkach (Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Irak).

Najbardziej wymagającym obszarem biznesu dla grupy pozostaje segment gaz, którego perspektywy są silnie skorelowane z polityką energetyczną i podejściem do paliwa gazowego w UE. Duża niepewność całego sektora związana jest z trwającą wojną w Ukrainie i konfliktami na Bliskim Wschodzie. Segment wygenerował w 2023 r. 242,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (-14% r/r) oraz wynik EBITDA (po korekcie o wpływ zdarzeń jednorazowych) na poziomie 8,1 mln zł. Niższe obroty na części dotychczasowych głównych rynków (Wielka Brytania, Węgry, Niderlandy) przesądziły o spadku eksportu gazomierzy (o ponad 11% r/r), w Polsce zaś nastąpiło przejściowe spowolnienie sprzedaży związane z okresem wyborczym (spadek o 19% r/r). Na sytuację segmentu negatywnie wpływają także problemy brytyjskiej spółki GWi, która mierzy się ze spadkiem sprzedaży na tamtejszym rynku wobec silnej presji konkurencyjnej i nie generuje satysfakcjonującej rentowności. Podjęto inicjatywy nakierowane na rozwój sprzedaży na innych rynkach, co przyniosło dobre rezultaty w postaci wyższych obrotów na Wschodzie (Turcja, Kazachstan, Ukraina) oraz w krajach UE (Litwa, Austria, Hiszpania). W ostatnich miesiącach 2023 r. rozpoczęto także dostawy gazomierzy w ramach opóźnionego dużego kontraktu w Belgii. Jednocześnie przeprowadzono działania restrukturyzacyjne w celu dostosowania zasobów i kosztów do aktualnej sytuacji. Trwają prace rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami pozwalającymi na dywersyfikację produktową działalności i pozyskanie nowych klientów, wynika także z materiału.

"Perspektywy Grupy Apator są dobre. Sprzyjają nam trendy i zmiany legislacyjne związane z transformowaniem się gospodarki i unowocześnianiem sieci dystrybucji mediów energetycznych oraz wodnych. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, inteligentnego pomiaru, zarządzania rozproszonymi źródłami energii. W odpowiedzi rozwijamy nasze portfolio rozwiązań dla farm wiatrowych i fotowoltaiki, wdrażamy rozwiązania w zakresie magazynowania energii. Nasi klienci, wśród których są nie tylko najwięksi krajowi operatorzy, ale także mniejsze podmioty (tzw. OSDn) oraz prywatni inwestorzy, poszukują skutecznych rozwiązań technicznych m.in. do efektywnego zarządzania mediami, bilansowania sieci i redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł. Warto w tym miejscu podkreślić, że Grupa Apator dysponuje nie tylko autorskimi rozwiązaniami, ale także technicznym wsparciem i serwisem na miejscu" - podsumował prezes Maciej Wyczesany, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2023 r. wyniósł 32,69 mln zł wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2022 r. miała 1 081,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)