Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 122,06 mln zł wobec 106,63 mln zł zysku w 2022 r., podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 177,09 mln zł wobec 216,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 335,99 mln zł wobec 394,55 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, a zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 380,3 mln zł wobec 387,4 mln zł.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 689,01 mln zł w 2023 r. wobec 6 790,52 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że wzrost przychodów odnotowano jedynie w Segmencie Motoryzacja (wzrost o 4,7%), a największy spadek odnotowano w Segmencie Pozostała działalność (spadek o 32,5%) oraz Segmencie Metale (spadek o 21,6%). Na wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacja miało wpływ udrożnienie łańcuchów dostaw co skutkowało wyższym wolumenem i podwyżkami od OEM. Na spadek przychodów w Segmencie Pozostałe (Oddział Boryszew Energy, Boryszew Green Energy&Gas) miała wpływ w głównej mierze wprowadzona ustawa o zamrożeniu cen na energię elektryczną (październik 2022 r). Spadek w Segmencie Metale spowodowany jest w głównej mierze spadkiem popytu na wyroby stalowe, mniejszej liczbie inwestycji realizowanych i opóźnień w realizacji inwestycji już trwających w Unii Europejskiej. Ponadto na przychody miał wpływ spadek cen surowców na LME, wyjaśniono.

"Grupa Boryszew w 2023 roku osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 5,69 mld zł oraz wskaźnik EBITDA na poziomie 380 mln zł (bez zdarzeń jednorazowych), co oznacza odpowiednio spadek o 16,2% i 1,8% w stosunku do 2022 roku. Zysk netto [ogółem] natomiast wzrósł o 14,4% r/r do kwoty 130 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 204 mln zł. Wartość nowych kontraktów w Segmencie Motoryzacja, pozyskanych w 2023 wyniosła 814,6 mln euro. Wskaźnik poziomu zadłużenia osiągnął, najniższy od kilku lat, poziom 1,3" - napisał prezes Wojciech Kowalczyk w liście do akcjonariuszy.

Zaznaczył, że po rekordowym w 2022 roku popycie na wyroby metalowe, mocno powodowanym inwazją Rosji na Ukrainę, ogólna koniunktura na rynkach i wstrzymane inwestycje infrastrukturalne znalazły odbicie w wynikach tego segmentu spółki.

"Spadek przychodów w 2023 o 21,6% r/r spowodowany jest głównie niskimi notowaniami cen głównych surowców oraz redukcją wolumenu zamówień, będącą efektem utrzymującego się spowolnienia gospodarczego w Europie. Jednocześnie wynikające z przyjętej strategii inwestycje w rozwój oferty wyrobów aluminiowych dla sektora energetycznego oraz certyfikacja na rynek niemiecki korzystnie wpłynęły na obszar aluminium. Spółka NPA Skawina odnotowała wzrost udziału eksportu do 62%, tj. o 16 pkt proc. r/r. W odpowiedzi na znaczną aktywność konkurencji z Azji, naszym priorytetem na kolejne lata będzie utrzymanie docenianej jakości i wzrost innowacyjności oferty Segmentu Metale. Segment Motoryzacja Grupy Boryszew odnotował w 2023 roku wzrost przychodów do poziomu 1 749 tys. zł, tj. o 4,7% r/r. W 2023 roku udziały Grupy Maflow w rynku globalnym utrzymywały się na stałym poziomie 7%. W ujęciu rynków Europy Zachodniej udziały w produkcji utrzymywały się na poziomie skorelowanym z rokiem 2022, osiągając 23-24%" - dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 11,23 mln zł wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)