Jak podkreślili eksperci PIE, luki prawne w jednym państwie UE wpływają niekorzystnie na inne państwa członkowskie i Wspólnotę jako całość.

Przypomnieli, że na początku lipca br. Komisja Europejska pozwała trzy państwa UE: Austrię, Belgię i Niderlandy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) za "niepełną implementację do ustawodawstw krajowych IV Dyrektywy AML" w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. AMLD4). Komisja, oprócz skierowania sprawy do Trybunału, zwróciła się o nałożenie na te państwa grzywny motywując swoją decyzję "niekompletną transpozycją zasadniczych aspektów prawa". W przypadku Austrii sprawa dotyczy przepisów związanych z zakładami i grami hazardowymi, a Belgii - mechanizmów umożliwiających wymianę dokumentów i informacji przez jednostki wywiadu finansowego, zaś Niderlandów – informacji o rzeczywistej własności przedsiębiorstw.

Analitycy napisali w "Tygodniku Gospodarczym PIE", że na początku maja KE opublikowała tzw. Action Plan dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT). Plan ten jest w konsultacjach społecznych. Zwrócono w nim uwagę m.in. na "zapewnienie skutecznej implementacji istniejących aktów prawnych UE, ustanowienie jednolitego zbioru przepisów UE, ustanowienie mechanizmów wsparcia i współpracy dla jednostek analityki finansowej państw członkowskich, egzekwowanie przepisów prawa karnego i wymiany informacji na poziomie UE".

Według PIE walka z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu jest więc kluczowa, by zapewnić stabilność finansową i bezpieczeństwo w Europie. Zwrócono uwagę, że od 2018 r. obowiązuje V Dyrektywa, która jest odpowiedzią na zmieniające się technologie wykorzystywane m.in. do przestępstw finansowych. Państwa UE zostały zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do 10 stycznia 2020 r. W pełni wprowadziło je 11 państw UE. "Polska ustawa AML z 1 marca 2018 r. implementowała Dyrektywę IV oraz częściowo Dyrektywę V (w zakresie obrotu walutami wirtualnymi), wymagała będzie więc nowelizacji, bo wciąż jest to niepełna transpozycja" - zaznaczył PIE.