Wstępne szacunkowe jednostkowe wyniki za cały ub.r. były następujące: przychody ze sprzedaży: 791,25 mln zł, EBITDA: -162,79 mln zł, wynik netto: -291,59 mln zł, czytamy w komunikacie.

"Powyższe wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Ponadto powyższe szacunki wyników nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów. W szczególności spółka nie przeprowadziła dotychczas, tj. do dnia publikacji niniejszego raportu, testów na utratę wartości inwestycji w jednostkach zależnych, w związku z czym nie zostały ujęte w zaprezentowanych szacunkowych wynikach spółki ewentualne odpisy aktualizujące wartość inwestycji. Istotnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na szacunki wartości inwestycji, a tym samym na wynik testów na utratę wartości inwestycji, są rentowność realizowanych kontraktów budowlanych oraz przyjęty poziom stopy dyskontowej (przyjęty poziom EBITDA i WACC, który uzależniony jest m.in. od poziomu rynkowych stóp procentowych na dzień 31 grudnia 2022 roku)" - podano także.

Reklama

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane 6 kwietnia.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)