Przychody odsetkowe w okresie ośmiu miesięcy br. wyniosły 32,02 mld zł (spadek o 19,8% r/r), zaś koszty odsetkowe - 2,57 mld zł (spadek o 67,4% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 13,2% r/r do 14,27 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 0,9% r/r do 3,12 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-sierpniu br. zmniejszyły się o 1% r/r do 23,27 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 4,13 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2021 r. (spadek o 49,1% r/r), podał także bank centralny.

(ISBnews)