Na koniec III kwartału 2021 r. relacja długu publicznego w relacji PKB w strefie euro wyniosła 97,7 proc. wobec 98,3 proc. na koniec II kwartału 2021 r. W UE wskaźnik ten również spadł z 90,9 proc. do 90,1 proc. Zarówno w strefie euro, jak i UE spadek relacji długu publicznego do PKB pod koniec trzeciego kwartału wynikał ze wzrostu PKB i jednoczesnego wzrostu zadłużenia ze względu na potrzeby finansowania środków wprowadzanych w celu złagodzenia skutków pandemii koronawirusa.

W porównaniu z III kwartałem 2020 r. relacja długu publicznego do PKB wzrosła zarówno w strefie euro (z 96,6 proc. do 97,7 proc.), jak i w UE (z 89,2 proc. do 90,1 proc.).

Reklama

Na koniec III kwartału 2021 r. dłużne papiery wartościowe stanowiły 82,7 proc. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w strefie euro i 82,4 proc. w UE. Kredyty odpowiadały za 14,2 proc. i 14,6 proc. długu, a waluty i depozyty za 3,1 proc. długu strefy euro i 3,0 proc. długu publicznego UE.

Najwyższe relacje długu publicznego do PKB na koniec III kwartału 2021 r. odnotowano w Grecji (200,7 proc.), we Włoszech (155,3 proc.), w Portugalii (130,5 proc.), Hiszpanii (121,8 proc.), Francji (116,0 proc.), Belgii (111,4 proc.) i na Cyprze (109,6 proc.), a najmniej w Estonii (19,6 proc.), Bułgarii (24,2 proc.) i Luksemburgu (25,3 proc.). Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, w III kwartale 2021 r. wyniósł 56,6 proc. PKB wobec 57,4 proc. PKB w poprzednim kwartale (spadek o 0,8 pp) i wobec 56,5 proc. PKB w kwartale sprzed roku - podał Eurostat.

W porównaniu z drugim kwartałem 2021 r. siedem państw członkowskich odnotowało wzrost relacji długu do PKB na koniec trzeciego kwartału 2021 r., a dwadzieścia spadek. Największe wzrosty wskaźnika obserwowano na Węgrzech (+2,9 pp), we Francji (+1,5 pp) i w Rumunii (+1,1 p.p.), natomiast największe spadki w Grecji (-6,6 pp), Portugalii (- 4,9 p.p.), Chorwacji (-3,7 p.p.), na Cyprze i Belgii (po -2,3 p.p.), Czechach (-2,2 p.p.) i Austrii (-2,1 p.p.).

W porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r. piętnaście państw członkowskich odnotowało wzrost relacji długu do PKB na koniec trzeciego kwartału 2021 r., a dwanaście państw członkowskich spadek. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w Hiszpanii (+7,8 p.p.), na Węgrzech (+6,5 p.p.), na Malcie (+5,7 p.p.), w Austrii (+5,6 p.p.) i Rumunii (+5,5 p.p.), natomiast największe spadki na Cyprze (-6,4 p.p.), w Irlandii (-3,6 p.p.), Holandii (-2,5 p.p.), Danii (-2,4 p.p.), Chorwacji (-2,3 p.p.) i w Szwecji (-2,2 p.p.).

Deficyt budżetowy

W III kwartale 2021 r. relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyrównana sezonowo wyniosła 4 proc. w strefie euro i 3,7 proc. w UE.

Zaobserwowano znaczne spadki deficytów w stosunku do II kwartału 2021 r., ale deficyty pozostały na wysokim poziomie w porównaniu z okresem przed pandemią. Relacja deficytu do PKB zmniejszyła się z powodu wzrostu dochodów ogółem, spadku wydatków ogółem, a także z powodu wyższego PKB w porównaniu z drugim kwartałem 2021 r. Na dochody i wydatki nadal istotny wpływ wywierała polityka nakierowana na walkę z pandemią COVID-19.

W trzecim kwartale 2021 r. większość państw członkowskich nadal odnotowywała deficyt budżetowy.

Najwyższy deficyt budżetowy na poziomie 8,1 proc. PKB ma Malta. Jedynym krajem w Europie z nadwyżką w budżecie na poziomie 2,7 proc. PKB jest Dania. Według danych Eurostatu w Polsce deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych jest na poziomie 1 proc. PKB.