Dług publiczny

Na koniec III kwartału 2022 roku relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w strefie euro wyniosła 93 proc. wobec 94,2 proc. na koniec II kwartału 2022 roku. W całej Unii Europejskiej dług zmniejszył się do 85,1 proc. PKB z 86,4 proc.

W porównaniu z III kwartałem 2021 r. relacja długu publicznego do PKB również spadła zarówno w strefie euro (z 97,3 proc. do 93,0 proc.), jak i w UE (z 89,7 proc. do 85,1 proc.).

Reklama

Na koniec III kwartału 2022 dłużne papiery wartościowe stanowiły 82,5 proc. zadłużenia strefy euro i 81,9 proc. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych UE. Kredyty odpowiadały za odpowiednio 14,4 proc. i 15 proc., a gotówka i depozyty za 3,1 proc. długu publicznego strefy euro, i UE.

Najbardziej i najmniej zadłużone kraje UE

Sześć państw miało zadłużenie większe od PKB. Najwyższą relację długu publicznego do PKB na koniec III kwartału 2022 r. odnotowano w Grecji (178,2 proc.). Kolejne były Włochy (147,3 proc.), Portugalia (120,1 proc.), Hiszpania (115,6 proc.), Francja (113,4 proc.) oraz Belgia (106,3 proc.).

Najniższy wskaźnik zadłużenia do PKB odnotowano w Estonii (15,8 proc.), Bułgarii (23,1 proc.) i Luksemburgu (24,6 proc.). Polska plasuje się w środku stawki z długiem na poziomie 50,3 proc. PKB.

W porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. cztery państwa członkowskie odnotowały wzrost swojego wskaźnika zadłużenia do PKB na koniec trzeciego kwartału 2022 r., a dwadzieścia trzy spadek.

Wzrosty odnotowano w Bułgarii (+1,9 pp), Czechach (+1,7 pp), Francji (+0,3 pp) i Szwecji (+0,2 pp), natomiast największe spadki odnotowano w Grecji (-5,3 pp) ), na Cyprze (-3,8 pp), w Portugalii (-3,3 pp), we Włoszech (-3,0 pp) i w Chorwacji (-2,8 pp).

W trzecim kwartale w Polsce wskaźnik zadłużenia w relacji do PKB był o 1,1 pp mniejszy niż w poprzednim kwartale i o 5,6 pp nie w kwartale sprzed roku.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2021 r. tylko jedno państwo członkowskie odnotowało wzrost swojego wskaźnika zadłużenia do PKB, a dwadzieścia sześć państw członkowskich spadek. Wzrost wskaźnika miał miejsce w Czechach (+4,7 pp), natomiast największe spadki odnotowano w Grecji (-24,7 pp), na Cyprze (-15,0 pp), w Chorwacji (-11,1 pp), Portugalii (-9,0 pp), Danii (-8,8 pp), Irlandii (-8,4 pp), na Litwie (-7,3 pp) i w Słowenii (-7,2 pp).

Deficyt budżetowy

W trzecim kwartale 2022 r. wyrównana sezonowo relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniosła 3,3 proc. w strefie euro i 3,2 proc. w UE. Relacja deficytu do PKB wzrosła głównie z powodu znacznego zwiększenia się wydatków ogółem.

Reakcje polityczne na pandemię COVID-19 nadal miały wpływ na łączne dochody i wydatki, choć w mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach. Środki mające na celu złagodzenie wpływu wysokich cen energii zaczęły wywierać silniejszy wpływ na saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Które państwa mają nadwyżkę budżetową?

Sześć państw miało nadwyżkę budżetową, z których najwyższą - na poziomie 3,1 proc. PKB, odnotowała Irlandia. Natomiast największą dziurę w budżecie miały Rumunia (deficyt na poziomie 6,3 proc. PKB) i Bułgaria (-6,1 proc. PKB).

W Polsce deficyt zwiększył się do 4,4 proc. PKB z poziomu 0,7 proc. w poprzednim kwartale.