We wtorek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk zapowiedział złożenie w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który wypełni kluczowy kamień milowy wskazany przez KE ws. KPO.

Portal wPolityce.pl dotarł do 8 z 9 ustaleń przedstawiających, co Polska ma zrobić, by wykonać kamień milowy dotyczący zmian w wymiarze sprawiedliwości.

Komisja Europejska oczekuje przeniesienia spraw dyscyplinarnych sędziów, spraw immunitetowych sędziów, spraw wznowieniowych i spraw z testu niezależności sędziego do NSA.

Ponadto, KE chce wprowadzenia przepisów umożliwiających sędziom zainicjowanie badania z urzędu, czy inni sędziowie spełniają wymogi wynikające z art. 19 ust. 1 TUE (niezależność, bezstronność, bycie powołanym na podstawie ustawy) przez rozszerzenie legitymacji do zainicjowania testu niezależności z ustawy prezydenckiej na samych sędziów.

Reklama

Jak opisuje portal, ustalono także zapisanie wprost, że treść orzeczenia sądowego nie może stanowić przewinienia dyscyplinarnego, a także uzupełnienie testu niezależności o przesłankę "sąd ustanowiony mocą ustawy" tzn. dopuszczalne będzie badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości, bezstronności oraz bycia sądem ustanowionym na mocy ustawy.

Według wPolityce.pl, KE domaga się również usunięcia przesłanki konieczności wykazania możliwego wpływu na wynik sprawy przy teście sędziego oraz przesłanek dodanych do ustawy prezydenckiej w Sejmie, które KE uznaje za nadmiarowe.

Ustalenia dotyczą też: skreślenia przepisów stanowiących, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności, a także dodanie możliwości poinformowania przewodniczącego przez członka składu orzekającego o okolicznościach uzasadniających złożenie wniosku o wszczęcie testu sędziego.

KE oczekuje ponadto dopisania do testu niezależności słów "W uzupełnieniu możliwości badania przez sąd z urzędu zapewnienia prawa do sądu niezależnego, bezstronnego i ustanowionego na podstawie ustawy".(PAP)