Informację przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości. W komunikacie zawarte są wytyczne dla potencjalnych kandydatów na to stanowisko.

Prokurator Krajowy: Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

Reklama

• przedstawioną w formie pisemnej: drogę zawodową z informacją o posiadanym doświadczeniu – 15-letnim okresie pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec niego postępowaniach dyscyplinarnych;

• pisemną koncepcję funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1360 ze zm.) w aspekcie strzeżenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania karnego;

• listę z poparciem swojej kandydatury podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie przekazanych danych osobowych;

• adres poczty elektronicznej kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Prokurator Krajowy: Sposób przedstawiania zgłoszeń

Zgłoszenie o przestąpieniu do konkursu należy przedstawić (złożyć) do dnia 16 lutego 2024 r. (do godzinie 16:15 czasu środkowoeuropejskiego) w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskie 11 w Warszawie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego".

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do 21 lutego 2024 r.

Konkurs na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 22 lutego 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, przy al. Ujazdowskie 11. Rozmowy będą miały charakter jawny i będą dostępne za pośrednictwem transmisji online.

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.