Podpisana przez prezydenta ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wdraża do polskiego prawodawstwa unijne przepisy zawierające szereg nowych - względem dotychczas stosowanych - postanowień prawa Unii Europejskiej.

Jest to nowy akt prawny; po jego wejściu w życie straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

Sejm uchwalił nową ustawę 23 czerwca 2022 r. M.in. zmniejsza ona obciążenia administracyjne poprzez zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków producentów ekologicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, wprowadza ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE oraz zwiększa wsparcie dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej.

Reklama

Ponadto ustawa: wskazuje organy właściwe do wykonywania zadań określonych w przepisach unijnych, w tym w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną; wprowadza podstawę prawną do wydawania wytycznych i wiążących poleceń przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych zadań przez jednostki certyfikujące; zapewnia wysoki poziom systemu kontroli i certyfikacji w produkcji ekologicznej poprzez dopuszczenie do prowadzenia kontroli u producentów ekologicznych osób, które zdały egzamin państwowy poświadczający ich kwalifikacje.

W ustawie o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej dokonuje się także zmian w 11 innych ustawach dotyczących produkcji rolnej.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem przepisów dot. eksportowego świadectwa fitosanitarnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r. (PAP)

Autorka: Anna Wysoczańska