Rząd przesłał 14 postulatów rządowi do spełnienia. Poniżej postulat nr 4.

Postulat nauczycieli: Dodatki za warunki pracy

Chodzi o uregulowanie warunków pracy nauczycieli, które z roku na rok ulegają pogorszeniu. Do przedszkoli i szkół wkracza niż demograficzny, ale zwiększa się liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i liczba dzieci z opiniami PPP, z uwagi na uczniów z Ukrainy zwiększa się też limit uczniów w oddziałach.

Reklama

Opinia PPP to opinia o dziecku, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W 2024 r. około 71,6 % dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszcza do szkół masowych, bywa że w jednym liczącym 28 uczniów oddziale jest 9 dzieci z orzeczeniem, troje w trakcie diagnozy, kilkoro z opiniami PPP i nie ma nauczyciela współorganizującego kształcenie (braki kadrowe – wakaty). Praca w takim oddziale jest wyczerpująca, nie są to ani właściwe warunki pracy nauczycieli, ani właściwe warunki nauki uczniów, niemożliwa jest indywidualizacja nauczania, a tym bardziej praca wychowawcza.

Postulat - Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy winien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki, w której są zatrudnieni.

Jak jest dzisiaj?

Nauczycielom, którzy według rozporządzenia wykonują pracę w warunkach trudnych przysługuje dodatek, który wynosi odpowiednio:

1) 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim (oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) specjalnych oraz indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego),

2) 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania – prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych (klasy łączone)

Za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom dodatek w wysokości ustalonej według odpowiedniej stawki dodatku za trudne warunki pracy powiększonej o 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Pozostałe postulaty nauczycieli w artykule: