Każdy uczeń kończący szkolę podstawową musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Obowiązkowe są trzy sprawdziany pisemne: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty: Angielski najpopularniejszy wśród języków

Właśnie w ramach tego ostatniego odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Oprócz niego uczniowie mieli do wyboru jeszcze: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Mogli zdecydować się tylko na ten, który mieli w ramach obowiązkowych zajęć w szkole.

Reklama

Kiedy egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Język angielski już od dawna jest najczęściej wybieranym językiem obcym wśród ósmoklasistów. Egzamin z języka angielskiego odbędzie się 25 maja, w czwartek o godzinie 9.00. Na wypełnienie arkusza zdający będą mieli 90 minut.

W zeszłym roku uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty, uzyskali średni wynik 67 proc. punktów. Najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym, sprawdzającym znajomość funkcji językowych. Najtrudniejsze natomiast było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Co będzie?

Co w tym roku będzie na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego? Szczegółowo regulują to wymagania egzaminacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku „w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024”.

W dokumencie zawarto ogólne i szczegółowe wymagania dla osób zdających egzamin ósmoklasisty z języka obcego. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 odpowiadają one poziomowi A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Co zatem muszą umieć uczniowie przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego? Ogólne wymagania obejmują:

 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2023 z angielskiego: Co trzeba umieć?

Konkretniejszych wskazówek na temat tego, czego trzeba nauczyć się na egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego dostarczają szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Są to:

 • Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie określonych tematów,
 • Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie w standardowej odmianie języka,
 • Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. list, e-mail, SMS, kartka pocztowa, napis, broszura, ulotka, jadłospis, ogłoszenie, rozkład jazdy, historyjka obrazkowa z tekstem, artykuł, tekst narracyjny, recenzja, wywiad, wpis na forum i blogu, tekst literacki),
 • Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu),
 • Uczeń reaguje w typowych sytuacjach,
 • Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie,
 • Uczeń posiada:

- podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

- świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową,

 • Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów), 
 • Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych),
 • Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Egzamin ósmoklasisty 2023: Angielski. Jakie słownictwo trzeba znać?

Z tej części wymagań można się m.in. dowiedzieć, jakie słownictwo może być wymagane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Chodzi o znajomość słów z zakresu:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 uczniowie poznają 3 lipca. Natomiast 6 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach.

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!