"Ustawa nowelizuje art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego poprzez wydłużenie o 3 lata ciążącego na gminie obowiązku zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który jest w złym stanie technicznym i wymaga opróżnienia" - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowe przepisy obowiązywały do 31 grudnia 2021 r. Nowela wydłuża ten termin do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ponadto wydłuża o kolejne dwa lata moc obowiązującą przepisów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, tj. rozporządzeń określających:

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Reklama

- szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego,

- warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Nowela wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym, że przepisy zmieniające ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2022r.