61 proc. przebadanych osób dobrze oceniła obecną sytuację w pracy, przy czym 52 proc. z nich określiło ją jako dobrą, a 9 proc. jako bardzo dobrą. Co czwarty badany (25 proc.) uznał, że jest ona ani dobra, ani zła. 12 proc. negatywnie postrzega warunki w swoim miejscu pracy – 10 proc. respondentów z tej grupy uważało je za złe, a 2 proc. za bardzo złe.

Postrzeganie sytuacji w zakładach pracy wyraźnie zależy od oceny własnych warunków materialnych

Z sondażu wynika również, że najlepiej aktualną sytuację w zakładach ocenili pracownicy spółek właścicieli prywatnych i państwa (70 proc.). Nieco mniej zadowolonych było wśród zatrudnionych w instytucjach państwowych lub publicznych oraz w sektorze prywatnym poza rolnictwem (po 61 proc.). Z kolei negatywnie sytuację tę ocenił blisko co czwarty badany (23 proc.) pracujący w prywatnym gospodarstwie rolnym.

Reklama

Według CBOS postrzeganie sytuacji w zakładach pracy wyraźnie zależy od oceny własnych warunków materialnych – im lepiej badani postrzegają swoje warunki materialne, tym lepiej oceniają sytuację w zakładach pracy, i odwrotnie – im gorszy ogląd własnych warunków materialnych, tym mniejsze zadowolenie z sytuacji w miejscu pracy. Z sondażu wynika, że w sierpniu odsetek osób spodziewających się poprawy sytuacji w swoim zakładzie pracy był najwyższy od maja 2021 r. Badani określający aktualną sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą najczęściej uważali, że w następnych dwunastu miesiącach się ona nie zmieni (62 proc.) albo nawet poprawi się (26 proc.). Ankietowani źle oceniający bieżącą sytuację najczęściej twierdzili, że w ciągu roku nie zajdą w niej żadne zmiany (26 proc.) albo sytuacja jeszcze się pogorszy (50 proc.). Wśród opisujących aktualną sytuację jako "ani dobrą, ani złą" niemal 60 proc. stanowili respondenci prognozujący w najbliższym roku brak zmian.

Jeśli chodzi o poczucie zagrożenia bezrobociem, najbardziej pewni zatrudnienia byli pracownicy oceniający aktualną sytuację w swojej firmie jako dobrą (82 proc.). Najwięcej badanych, którzy liczyli się z utratą obecnej pracy, znalazło się wśród określających bieżącą sytuację w swoim zakładzie pracy jako złą (45 proc.), ale jednocześnie 48 proc. pesymistów nie brała pod uwagę możliwości zwolnienia. Pracownicy deklarujący aktualnie "ani dobrą, ani złą" sytuację w zakładach pracy najczęściej twierdzili, że zagrożenie bezrobociem ich nie dotyczy (66 proc.). W drugiej połowie sierpnia najbardziej pewni, że nie stracą pracy byli rolnicy (88 proc.), a największe obawy o swoje zatrudnienie wyrażali pracownicy usług – utraty pracy obawiało się 41 proc. badanych z tej grupy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 14 do 27 sierpnia w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie liczącej 1024 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Autor: Iwona Żurek