Program został zatwierdzony zgodnie z tymczasowymi ramami pomocy państwa na wypadek kryzysu w celu wsparcia środków w sektorach kluczowych dla przyspieszenia transformacji ekologicznej i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych.

"W ramach programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem lub skupem kukurydzy. Celem programu jest wsparcie kwalifikujących się beneficjentów, którzy są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z brakiem stabilności na rynku rolnym spowodowanym obecnym kryzysem geopolitycznym" - czytamy w komunikacie.

Komisja uznała, że program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o Funkcjonowaniu UE oraz warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa, podano także.