Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,77 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 21,82 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Trans Polonia w okresie 3 miesięcy kończących się 31 marca 2021 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości 22 772 tys. zł i zanotowała dynamikę sprzedaży w wysokości 4,4 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego, w którym to przychody wyniosły 21 819 tys. zł. Prezentowane przychody ze sprzedaży grupy za I kwartał w latach 2020 i 2021, jak i pozostałe wyniki operacyjne za te okresy nie uwzględniają przychodów i wyników operacyjnych spółki OTP Sp. z o.o., świadczącej usługi drogowego transportu paliw, z uwagi na zakwalifikowanie jej jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Wyniki tej spółki, której zbycie nastąpiło 31 marca 2021 r., prezentowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów poprzez wynik netto działalności zaniechanej" - wyjaśniono w komunikacie.

Segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych wygenerował w I kwartale 2021 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 21 368 tys. zł i zanotował dodatnią dynamikę na poziomie 4,5 %. Największy wpływ na wzrost przychodów w tym segmencie miał wzrost transportu płynnej chemii (+8,7%) mający największy udział w przychodach segmentu oraz wzrost transportu płynnych ładunków spożywczych (+23,9%), przy jednoczesnym spadku transportu mas bitumicznych (-51,3%). Spadek transportu mas bitumicznych wynika głównie z gorszych warunków atmosferycznych w I kwartale 2021 r. w stosunku do I kwartału roku ubiegłego. W przypadku transportu płynnych chemikaliów i ładunków spożywczych grupa systematycznie notuje wzrosty sprzedaży dzięki dywersyfikacji portfela klientów oraz prowadzonym inwestycjom w nowoczesny tabor transportowy, podano także.

Grupa osiągnęła w okresie trzech miesięcy 2021 r. zysk EBITDA w wysokości 1 225 tys. zł wobec 1 525 tys. zł w analogicznym okresie 2020 r. Na wynik EBITDA w okresie I kwartału 2021 r. najistotniejszy wpływ miała wyższa EBITDA w segmencie Transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych (+769 tys. zł) oraz uwzględnienie w tymże okresie w działalności kontynuowanej jednorazowych kosztów związanych z dezinwestycją (wpływ na wynik -836 tys. zł).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,59 mln zł wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2020 r. miała 100,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)