"Rząd chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej" - czytamy w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania obejmują:

- Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna regionów poprzez: eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się; rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane; wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych; zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.

- W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji - w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.

- Do wytypowania wstępnej listy zadań objętych programem przyjęto następujące kryteria: dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań społecznych uwzględniających aktualną sytuację transportu kolejowego; deklarację przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury objętej programem; realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa, zakończono w informacji.