W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt uchwały Rady Ministrów (RM) zmieniającej uchwałę w sprawie finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

Wyjaśniono, że środki finansowe zabezpieczone w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między Ministrem Infrastruktury a PKP Intercity S.A. w dniu 31 grudnia 2020 r., "są niewystarczające" na lata 2024–2030, by "realizować ofertę przewozową zaplanowaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2020 r." w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym.

Zaznaczono, że w ramach prowadzonych w 2020 r. prac nad obecnie obowiązującą umową ramową opierano się na dostępnych wówczas prognozach makroekonomicznych publikowanych przez Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów.

"W związku z bieżącymi wskaźnikami makroekonomicznymi szacunki z 2020 r. okazały się zbyt optymistyczne i nie odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na rekompensatę" - wytłumaczono, dodając, że trudna sytuacja gospodarcza, szok inflacyjny i energetyczny wywołane pandemią i wojną w Ukrainie spowodowały, że dotychczasowa szacowana kwota rekompensaty w ramach umowy ramowej "nie pokrywa całkowitego deficytu generowanego przez międzywojewódzkie i międzynarodowe kolejowe przewozy pasażerskie uruchamiane na zasadach publicznego transportu zbiorowego".

Reklama

W projekcie uchwały wskazano, że "potrzebna jest aktualizacja umowy ramowej przez zwiększenie rekompensaty należnej PKP Intercity S.A. za realizację kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030 o kwotę 6 815 268 tys. zł". Dodano też, że kwota zwiększenia na 2024 r. wynosi 603 mln zł i zostanie uruchomiona z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zadań sektora kolejowego na podstawie ustaleń między Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów z 12 października 2023 r.

Wyjaśniono, że projektowana uchwała zakłada zwiększenie rekompensaty za realizację kolejowych przewozów pasażerskich należnej PKP Intercity S.A. na podstawie umowy ramowej, z kwoty 21 091 224 tys. zł do kwoty 29 212 778 tys. zł, czyli o 8 121 554 tys. zł. "W kwocie zwiększenia, tzn. 8 121 554 tys. zł, ujęte zostały kwoty wypłacone i zagwarantowane do wypłaty w latach 2021–2023 w wysokości 1 306 286 tys. zł. Natomiast wnioskowana kwota dodatkowych środków finansowych na lata 2024–2030 wynosi 6 815 268 tys. zł przy założeniu, że dodatkowe środki na 2024 r. w wysokości 603 mln zł" - wskazano.

Podkreślono, że zwiększenie dofinansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030 pozwoli na utrzymanie oraz poprawę dostępności komunikacyjnej regionów przez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych łączących wszystkie regiony kraju, jak również minimalizację wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym.

"Przewidziany w projektowanej uchwale Aneks nr 2 do umowy ramowej, w ramach którego zaplanowane zostało zwiększenie rekompensaty, będzie gwarantował pasażerom stabilność oferty przewozowej w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz poprawę jakości usług przewozowych wykonywanych nowym i zmodernizowanym taborem kolejowym" - zapewniono, dodając, że dodatkowe środki gwarantują realizację projektów inwestycyjnych.

Poinformowano, że planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2023 r.

Autorka: Anna Bytniewska