"Emisja obligacji serii G obejmowała 10 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Przedterminowy wykup nastąpi zgodnie z warunkami emisji obligacji poprzez zapłatę na rzecz jedynego obligatariusza kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych obligacji oraz 101% wartości nominalnej obligacji, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami. Obligacje zostały wyemitowane w trybie oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie.

Natomiast obligacje serii O1 były oferowane w trybie oferty prywatnej po cenie nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,15 pkt proc. Obligacje nie są zabezpieczone. Termin ich wykupu przypada na 3,5 roku od dnia przydziału, podano również.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W ub. r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

(ISBnews)