"Wniosek złożony został wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności z ww. prospektem emisyjnym. Złożenie ww. wniosku jest konsekwencją podjętych działań przez zarząd spółki na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 8 września 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji […] serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu" – czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)