Konsorcjum złożyło oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), podała spółka.

"Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty: 560 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na spółkę to ok. 34% wartości netto. Wartość brutto złożonej przez konsorcjum oferty: 688,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 42 miesiące od dnia podpisania umowy. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert stanowią:całkowita cena brutto - waga: 80%, termin realizacji - waga: 10%, okres gwarancji - waga: 10%,

"W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez Konsorcjum jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do terminu realizacji i okresu gwarancji oferta złożona przez Konsorcjum jest analogiczna do ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu" - czytamy dalej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)