"Konsorcjum złożyło oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule 'Projektuj i Buduj' w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.1.a 'Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)' - Faza II" - czytamy w komunikacie.

Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty: 216,7 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na spółkę to ok. 33% wartości netto. Wartość brutto złożonej przez konsorcjum oferty: 266,5 mln zł, podano także.

Termin realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą to 43 miesiące od dnia podpisania umowy. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto - waga: 70%, termin realizacji - waga: 25%, okres gwarancji - waga: 5%.

"W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez konsorcjum jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do terminu realizacji i okresu gwarancji oferta złożona przez konsorcjum jest analogiczna do ofert złożonych przez pozostałych uczestników przetargu" - czytamy także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)