"Przedmiotem umowy jest dostawa przez spółkę na rzecz Koleje Dolnośląskie S.A. 11 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz ze świadczeniem usługi utrzymania. Dostawy EZT będą wykonywane na podstawie uzgodnionego harmonogramu, a całość dostaw zostanie wykonana do 30.11.2017 r. Wartość umowy wynosi 216 700 000,00 zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT" - czytamy w komunikacie.

Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 26.654.100,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady, podano także.

"Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie EZT, niewykonywania i nienależytego wykonywania innych przewidzianych w umowie zobowiązań oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie spółki. Umowa nie przewiduje ograniczenia wysokości poszczególnych kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych" - czytamy także.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r. W 2015 r. spółka miała 1,04 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)