Zarząd ocenia, że zachodzą uzasadnione obawy, że wezwania GK Immobile dokonano z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i skierował dziś zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w tej sprawie z wnioskiem o jej szczegółowe zbadanie, podała spółka.

"W opinii zarządu spółki zaoferowana cena przez akcjonariusza grupę kapitałową Immobile S.A. na poziomie 8,50 zł za akcję znacznie odbiega od wartości godziwej spółki. Proponowana cena jest wyraźnie niższa od wartości księgowej Projprzem S.A. na jedną akcję. Wartość księgowa na jedną akcję według stanu na dzień 31.12.2015 roku wynosi 15,08 zł, a skonsolidowana wartość księgowa na jedną akcję wynosi 15,64 złotych" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowana cena nie uwzględnia możliwości biznesowych Projprzemu, szczególnie w zakresie segmentu techniki przeładunku. Spółka zamierza rozwijać ten segment i wiąże z nim duże nadzieje na wzrost wartości dla akcjonariuszy, podano także.

Projprzem wskazał, że wzywający nie przedstawił jak dotychczas żadnej strategii związanej z przyszłością Projprzem S.A., co również nie pozwala na pozytywne odniesienie się do warunków opublikowanego wezwania. W ocenie zarządu, nie ma obecnie możliwości racjonalnej oceny wpływu wezwania na interes Projprzemu.

"Jednocześnie w ocenie zarządu spółki, zachodzą uzasadnione obawy, że wezwania grupy kapitałowej Immobile S.A. dokonano z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym spółka w dniu dzisiejszym skierowała zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie z wnioskiem o jej szczegółowe zbadanie" - czytamy dalej.

Immobile ogłosiło 1 kwietnia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem, w ramach którego zamierza nabyć 1 350 000 akcji, uprawniających do 14,92% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. W wyniku wezwania GK Immobile zamierza osiągnąć łącznie 2 463 482 akcji Projprzemu, tj. 32,38% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Projprzem.

W odrębnym komunikacie Projprzem przekazał opóźnioną informację poufną dotyczącą "otrzymania od wiodącego producenta systemów przeładunkowych wstępnej oferty nabycia od Projprzem S.A. segmentu systemów przeładunkowych". Oferent poinformował, że jest także zainteresowany nabywaniem produkowanych przez Projprzem S.A. urządzeń techniki przeładunkowej od spółki zależnej od Projprzem S.A. Warunki współpracy w tym obszarze nie zostały określone.

"Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej obecnie do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes emitenta, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg procesu decyzyjnego w przedmiocie dokonania ewentualnego wydzielenia i zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Projprzem. Ewentualna decyzja w powyższym obszarze uzależniona jest między innymi od wyników sprecyzowania przez oferenta szczegółów przedłożonej propozycji. Otrzymana bowiem oferta nie wskazuje jednoznacznej kwoty oraz daty nabycia" - czytamy w komunikacie.

Projprzem podkreślił, że w ofercie wskazano jedynie, iż cena nabycia uzależniona będzie od wskaźników EBIT/EBITDA dla segmentów systemów przeładunkowych.

Zarząd rozważy podjęcie negocjacji w zakresie objętym ofertą po otrzymaniu zgody rady nadzorczej spółki

"Spółka podjęła decyzję o odtajnieniu powyższej informacji z uwagi na fakt dokonania przez akcjonariusza grupę kapitałową Immobile S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Projprzem S.A. Odtajnienie informacji w ocenie spółki daje wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji na temat spółki, co z kolei pozwoli na podjęcie racjonalnych decyzji inwestorskich" - czytamy także.

Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo komercyjne, zaś trzeci to systemy przeładunkowe. Spółka dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych – PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)