NWZ Projprzemu zdecyduje 28 IX o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitałuWarszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Projprzemu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 września o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o nie więcej niż 4,49 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 4 487 037 akcji, wynika z projektów uchwał.

"Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 4 487 037,00 zł (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 4 487 037 akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 28 września 2020 roku,
2) uchwała zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednogłośnej zgody rady nadzorczej,
3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny, przy czym wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednogłośnej zgody rady nadzorczej,
4) za jednogłośną zgodą rady nadzorczej zarząd może pozbawić akcjonariuszy spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki,
6) zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.,
7) uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,
8) w przypadku podwyższenia kapitału z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, cena emisyjna akcji nie może być ustalona poniżej wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, która została podana w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym kwartalnym lub półrocznym dla danych skonsolidowanych za okres bezpośrednio poprzedzający datę emisji" - czytamy w proponowanym w projekcie nowym brzmieniu statutu spółki.

Na stronie internetowej spółka podaje, że kapitał zakładowy wynosi 5 982 716 zł i jest podzielony na 5 982 716 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 zł każda.

Działalność Projprzem realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)