Feerum

Feerum otrzymało informację o zakończeniu procesu ratyfikacji umowy pomiędzy tanzańską National Food Reserve Agency (NFRA) a Feerum, prowadzonego przez rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Rzeczypospolitej Polski. Umowa przewiduje wybudowanie pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację już istniejących obiektów magazynowych w Tanzanii, podała spółka. "Ostatnim elementem ratyfikacji było wysłanie przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii pisemnej akceptacji umowy z NFRA zmienionej aneksem z dnia 13 lutego 2017 roku. Umowa z NFRA wejdzie w życie piętnastego dnia po dniu wysłania ww. akceptacji do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii, czyli w dniu 9 grudnia br." - czytamy w komunikacie.

Kredyt Inkaso

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kredyt Inkaso sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 000 000 zł, podała Komisja. 

Kredyt Inkaso zdecydowało o emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA01, o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, których oferta publiczna zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji do łącznej wartości do 300 mln zł, podała spółka. "Będzie to pierwsza emisja w ramach programu" - czytamy w komunikacie. Po przeprowadzeniu oferty publicznej obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, podano także.

Action

Sąd zarejestrował połączenie spółek w grupie kapitałowej Action, co oznacza, że spółka może wkroczyć na ostatnią prostą w procesie restrukturyzacji biznesu, poinformowała spółka. "Na tę informację czekaliśmy z niecierpliwością, bo trzymała nas w blokach startowych w wyścigu do osiągnięcia rentowności biznesu. Z naszych wyliczeń wynika, iż konsolidacja pozwoli nam zaoszczędzić około 1 mln zł miesięcznie" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie. Decyzja sądu dotyczy konsolidacji spółek Actina, Sferis, Retailword. oraz Gram.pl. Oznacza to, że wymienione wyżej spółki stają się częścią Action S.A., a ich nazwy markami własnymi spółki, dodano.

Rank Progress

Rank Progress odnotował 0,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,61 mln zł wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,89 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 23,22 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 11,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 50,92 mln zł w porównaniu z 62,39 mln zł rok wcześniej.


>>> Zobacz też rekomendacje   

Selena FM

Selena FM odnotowała 16,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Selena FM w nadchodzących miesiącach chce przełożyć podwyżki cen surowców na rynek i spodziewa się poprawy marżowości, poinformował prezes Noël Fourel. >>>> 

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 22,82 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2017/2018 (lipiec - wrzesień 2017 r.) wobec 64,14 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Aplisens

Aplisens odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

 Playway

Playway odnotował 7,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol

Marvipol odnotował 15,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W związku z prowadzonym procesem podziału grupy, jako wyniki z działalności kontynuowanej prezentowane są wyniki segmentu motoryzacyjnego grupy (mającego pozostać w Marvipol S.A. po podziale). >>>> 

Arts Alliance

Arts Alliance, w której większościowym akcjonariuszem jest Midven, planuje debiut na rynku NewConnect na przełomie 2017/2018 r., podała spółka. Do tej pory pozyskała od inwestorów 1 mln zł na produkcję gier. >>>> 

Ekoplast

Ekoplast pozyskał strategicznego inwestora finansowego w postaci TFI Capital Partners, poinformowała spółka. W grudniu 2016 r. Ekoplast zamierzał pozyskać finansowanie poprzez warszawską giełdę, ale spółką zainteresowali się specjaliści private equity z grupy Capital Partners. Akcje nowej emisji Ekoplastu trafiły do portfela CP FIZ, zarządzanego przez TFI Capital Partners. >>>>  

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z 10 podmiotami na różnych rynkach i chce do końca I półrocza 2018 zawrzeć transakcję. Spółka nie wyklucza, że w przypadku dużej akwizycji będzie posiłkować się emisją obligacji, ale nie przekreśla to możliwości wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, poinformował prezes Jakub Baran. >>>> 

- Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) będzie koncentrował się w 2018 roku na dostarczaniu produktów ATMP-HE na potrzeby terapii eksperymentalnych i rozwoju własnych leków, a także na realizacji projektów na swój rachunek i konsorcjalnych, poinformowali przedstawiciele spółki. PBKM planuje zbudować lub kupić laboratorium w Szwajcarii, które miałoby rozpocząć działalność w II półr. 2018 r.  >>>> 

Eurocash

Piwne Terytoria - rozwijany przez Eurocash projekt sprzedaży piw rzemieślniczych w niezależnych sklepach spożywczych - są już obecne w 500 lokalizacjach, poinformował Eurocash. Do końca roku ich liczba wzrośnie o około 200 placówek. >>>> 

GK Immobile

Grupa kapitałowa Immobile w segmencie przemysłowym zanotowała prawie 9,5-krotny wzrost sprzedaży zagranicznej w 9 miesiącach 2017 r., wynika z wypowiedzi prezesa Rafała Jerzego. Zarząd rozważa również wprowadzenie na rynek główny GPW sieci hoteli Focus oraz spółki deweloperskiej CDI Konsultanci Budowlani. >>>>   

Alior Bank

Alior Bank skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A do 28 listopada w związku z przekroczeniem zapisów złożonych przez inwestorów na łączną liczbę oferowanych papierów dłużnych, podał bank. "W związku z powyższym okres przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty obligacji serii P2A na 8 grudnia 2017 r., zostaje przesunięty na 28 listopada 2017 r." - czytamy w komunikacie. Zapisy na obligacje serii P2A złożone od dnia 27 listopada 2017 r. (włącznie) do dnia 28 listopada 2017 r. (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.5.1.4 prospektu. W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A, bank przyśpieszył termin przydziału, który nastąpi około 30 listopada 2017 r. podano także.

 Pragma Faktoring

Zarząd Giełdy postanowił określić wtorek, 28 listopada, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 120 tys. obligacji serii M spółki Pragma Faktoring, podała giełda. Wartość nominalna każdej obligacji to 100 zł.

Enea

Enea złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia wspólnej kontroli nad Polską Grupą Górniczą, podał Urząd. >>>> 

Infoscan

Infoscan planuje emisję obligacji o wartości ok. 8 mln zł w I kw. 2018 roku w związku z planowanym wejściem na rynek Stanów Zjednoczonych, poinformował prezes Jacek Gnich. Przejście na rynek główny GPW z NewConnect planowane jest na końcówkę 2018 r. "W przyszłym roku dużo pracy czeka nas nas nad systemem cardio.link, ale głównie będziemy koncentrować się na wejściu do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęciu świadczenia tam usług. Będziemy posiłkować się kapitałem dłużnym. Spółka będzie chciała pozyskać ok. 2 mln USD w I kwartale 2018 r. To byłyby obligacje w złotych, emitowane na rynku polskim. Ten kapitał zostanie przeznaczony na sfinansowanie urządzeń, przygotowania infrastruktury w USA i prowadzenie działalności przez 2 lata do czasu rozwoju tego rynku" - powiedział Gnich podczas konferencji prasowej. 

Bank Millennium

Bank Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 400 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700 mln zł w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w 2015 r., podał bank. "W ramach emisji obligacji wyemitowanych zostanie do 1 400 obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł. Cena emisyjna każdej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej i będą niezabezpieczone.