Tylko w listopadzie 2008 r. do Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) podatnicy skierowali ponad 93 tys. pytań. Aż 46 proc. z nich dotyczyło wątpliwości odnośnie do podatku VAT.

KIP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczeń rocznych, podatku PIT, CIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz składania e-deklaracji. Nie zajmuje się on sprawami dotyczącymi ceł, akcyz i podatków lokalnych.

Odpowiedź udzielona jest telefonicznie przez konsultanta lub gdy zagadnienie jest skomplikowane, przez eksperta z zakresu podatków. W przypadku gdy ze względu na zawiłość sprawy udzielenie od razu odpowiedzi nie jest możliwe, pytanie odracza się, a odpowiedź zainteresowany otrzymuje w ciągu siedmiu dni. Porada udzielana jest bezpłatnie.

Trzeba przy tym pamiętać, że opinie wydane przez KIP nie są wiążące dla organów podatkowych, np. urzędów skarbowych.

W razie sporu z organami podatkowymi podatnikom pozostaje możliwość złożenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej przez ministra finansów. Na taką interpretację można się powołać tylko w tej konkretnej sprawie. Interpretacja indywidualna może nie zostać uwzględniona w postępowaniu podatkowym, gdy np. urząd skarbowy uzna ją za niezgodą z prawem, ale każdy podatnik, który postąpił zgodnie z nią, może czuć się bezpiecznie, bo przepisy mówią, że postąpienie zgodnie z nią nie może podatnikowi zaszkodzić.

Wniosek o interpretację składa się na druku urzędowym, który jest dostępny m.in. na stronie http: //www.kip.gov. pl/formularze/ordin/index/ php. Do wydawania w imieniu ministra finansów interpretacji indywidualnych upoważniono czterech dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie. Podatnik ubiegający się o interpretację powinien złożyć swój wniosek osobiście lub pocztą do dyrektora jednej z wymienionych wyżej izb skarbowych właściwej ze względu na adres swojej siedziby.

Od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej trzeba wnieść opłatę - 40 złotych od każdego opisanego stanu faktycznego. Interpretacja powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu trzech miesięcy.

Wyjątek stanowią interpretacje z zakresu podatków i opłat lokalnych, do wydawania których upoważnieni są właściwi miejscowo wójtowie, burmistrze (prezydenci miast), starości lub marszałkowie województw.

BEZPŁATNA PORADA PODATKOWA

Krajowa Informacja Podatkowa udziela telefonicznie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące przepisów podatkowych. Dzwonić można w godzinach od 7.00 do 18.00 pod numery: 0 800 055 055 (dla telefonów stacjonarnych) lub (22) 330 0330 (dla telefonów komórkowych). Konsultantami są pracownicy, którzy wcześniej pracowali w urzędach lub izbach skarbowych.

Podstawa prawna

Art. 14a-14p ustawy z 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).