Z danych Eurostatu wynika, że w ośmiu z 28 państw członkowskich Wspólnoty większość dzieci urodziło się poza małżeństwem. Największy odsetek urodzonych dzieci, których rodzicie nie mieli ślubu, był we Francji. Nad Sekwaną sześć na dziesięć (59,7 proc.) noworodków miało niezamężnych rodziców. Wysoki odsetek żywych urodzeń spoza małżeństwa zanotowano też w Bułgarii i Słowenii (po 58,6 proc.). Ponad połowa urodzeń w związkach nieformalnych była jeszcze w Estonii (56,1 proc.), Szwecji (54,9 proc.), Danii (54,0 proc.), Portugalii (52,8 proc.) i Holandii (50,4 proc.).  

W pozostałych 20 państwach Unii Europejskiej większość dzieci rodziła się w pełnych, sformalizowanych rodzinach. Najniższy odsetek dzieci pozamałżeńskich odnotowano w 2016 roku w Grecji, gdzie zaledwie co dziesiąty noworodek (9,4 proc.) urodził się w związku pozamałżeńskim. Urodzenia poza małżeństwem stanowiły również jedną czwartą lub mniej wszystkich dzieci urodzonych w Chorwacji (18,9 proc.), na Cyprze (19,1 proc.) i Polsce (25,0 proc.).

W porównaniu z sytuacją z 2000 r. odsetek urodzeń żywych poza małżeństwem wzrósł we wszystkich państwach członkowskich, choć w różnym stopniu.

Z jednej strony odsetek dzieci urodzonych poza formalnym związkiem znacznie się zwiększył w śródziemnomorskich państwach członkowskich. Na Cyprze zanotowano wzrost ośmiokrotny (z 2,3 proc. w 2000 r. do 19,1 proc. w 2016 r.). Udział noworodków potroił się na Malcie (z 10,6 proc. do 31,8 proc.) i we Włoszech (z 9,7 proc. do 28,0 proc.). W Hiszpanii, Grecji i Portugalii odsetek dzieci mających rodziców bez ślubu wzrósł około 2,5-krotnie. W Hiszpanii z 17,7 proc. do 45,9 proc., w Grecji z 4,0 proc. do 9,4 proc. a w Portugalii z 22,2 proc. do 52,8 proc.

W Polsce od początku stulecia odsetek urodzeń w konkubinatach wzrósł o 2-krotnie (o 12,9 pp). W 2000 roku wynosił 12,1 proc. wszystkich urodzeń, podczas gdy w 2016 r. 25 proc.

Z drugiej strony odsetek urodzeń żywych poza małżeństwem pozostawał względnie stabilny w latach 2000-2016 w północnej Europie, w szczególności w krajach nordyckich UE (Szwecji, Finlandii i Danii), Irlandii i Wielkiej Brytanii, a także w krajach bałtyckich (Łotwie, Estonii i Litwie).