Grudniowy przyrost wartości aktywów wyniósł więc 3,98 proc. Jednak, jak podliczają Analizy Online, pomimo miłego akcentu, jakim zakonczył się grudzień, cały miniony rok był dla działających w Polsce instytucji zagranicznych nieudany. Okazało sie, że ich aktywa nie są w stanie, nawet częściowo, oprzeć się rynkowej dekoniunkturze. Od rekordowego poziomu, jaki aktywa firm zagranicznych osiągneły w grudniu 2007 roku, ich poziom obniżył sie o 1,39 mld złotych, czyli o 44,31 proc..

Spadek aktywów w ujęciu dolarowym był jeszcze wyższy i wyniósł 55 proc.

„Tym samym wartość aktywów zgromadzonych przez 10 monitorowanych przez nas firm na koniec grudnia wyniosła 589,5 mln dolarów, co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2007 roku było o 698 mln dolarów mniej” – napisali analitycy.

Grudniowy bilans przepływów okazał sie nieco gorszy w porównaniu z listopadowym i według szacunków Analiz Online wyniósł 25 mln złotych. Mimo to saldo wpłat i umorzeń było kilkukrotnie mniejsze od tego we wrześniu i w październiku. „Mając powyższe na uwadze, wzrost aktywów w grudniu wynikał ze zmian, jakie miały miejsce na rynku kapitałowym. Duże znaczenie odegrały wzrosty akcji na rynkach wschodzących, głównie w Azji oraz np. wzrost wyceny spółek zajmujących się wydobyciem i przetwarzaniem złota”. Jednym z istotnych czynników była także dalsza deprecjacja złotego.

Na wzrost aktywów wpływ miały również dobre wyniki funduszy obligacji wyemitowanych na rynkach rozwiniętych.

Najmocniej, czyli na poziomie bliskim 7 proc. wzrosły środki zgromadzone w grupie funduszy akcji azjatyckich, funduszy akcji rynków rozwiniętych oraz funduszy o charakterze sektorowym. Po raz drugi z rzędu saldo wpłat i umorzeń w grupie funduszy sektorowych miało wartość dodatnią.

Spadek poziomu aktywów wykazała w grudniu grupa funduszy akcji inwestujących w regionie EMEA (Europa Środkowa i Bliski Wschód) oraz fundusze o charakterze hybrydowym.

Zjawiskiem charakterystycznym dla instytucji zagranicznych w Polsce była w minionym roku bardzo wysoka dynamika zgromadzonych środków. Dwucyfrowy wzrost aktywów wykazały produkty o charakterze defensywnym, a dwucyfrowy spadek odnotowały fundusze o charakterze ryzykownym. Najsilniejszy spadek aktywów odnotowała w przeciągu roku grupa funduszy akcyjnych, w której zgromadzone środki zmniejszyły się o 1,3 mld złotych. Silnie spadły również aktywa zgromadzone w funduszach sektorowych. Należy dodać, że w maju 2008 roku aktywa funduszy sektorowych osiągnęły swój najwyższy w historii poziom tj. 767 mln złotych, a już w październiku były o 433 mln złotych mniejsze.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy podwoiły sie aktywa zgromadzone w funduszach z ochrona kapitału, do których w głównej mierze zaliczają sie fundusze o charakterze strukturyzowanym.

Dzięki dobrej koniunkturze na rozwiniętych rynkach obligacji oraz osłabianiu złotego, w końcówce roku inwestorzy zaczęli przesuwać środki do funduszy o charakterze dłużnym.

Rola, jaka odgrywają fundusze o charakterze pieniężnym, pomimo znaczącego w ujęciu procentowym wzrostu aktywów, jest wciąż niewielka.

Rozbieżność w dynamice aktywów była w minionym roku dla poszczególnych zagranicznych TFI znacząca. Na dziesięć sklasyfikowanych pomiotów, dwa wykazały wzrost wartości aktywów.

W przypadku tych, które wykazały spadek zgromadzonych środków, dynamika spadku była większa od 30 proc. i mniejsza od 66 proc.

Instytucje, które w 2008 roku wykazały wzrost aktywów, swój dobry wynik zawdzięczają dodatniemu bilansowi wpłat i umorzeń. Pomimo ogromnej różnicy w poziomie zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami krajowymi a podmiotami zagranicznymi, w obu przypadkach poziomy aktywów zmniejszyły sie w ciągu ostatniego roku o mniej więcej - 45 proc.

Na tej podstawie można stwierdzić, że udział firm zagranicznych w strukturze całego rynku funduszy w roku 2008 nie zmienił się. Dane Analiz Online dotyczą prawie 300 funduszy, które sprzedają w Polsce tytuły uczestnictwa na podstawie notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz poprzez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.