Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej za 2017 rok, sprawozdanie rządu z wykonania budżetu jest rzetelne - powiedział w środę w Sejmie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Kwiatkowski przedstawia w środę w Sejmie "Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. wraz z opinią Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za rok 2017".

"Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na rok 2017. Stwierdziła także, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa" - poinformował Kwiatkowski.

"Realizacja ustawy budżetowej w 2017 r. przebiegała w warunkach makroekonomicznych korzystniejszych niż przed rokiem i lepszych niż prognozowano" - zwrócił uwagę.

Zgodnie z przedstawioną przez niego informacją wyższa dynamika od eksportu zmniejszyła dodatnie saldo obrotów towarowych. Jednak dzięki rekordowo wysokiemu saldu wymiany usług, Polska po raz pierwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zanotowała nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. Wyniosła ona 0,3 proc. produktu krajowego brutto.

Reklama

Kwiatkowski zwrócił uwagę, że prognozy głównych parametrów makroekonomicznych, przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017, okazały się być niedoszacowane. Tempo wzrostu PKB było o jeden punkt procentowy wyższe od zakładanego, a wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtował się o 0,7 punktu procentowego powyżej prognozy. W podobnej skali, jak zauważył prezes NIK, parametrów tych nie doszacowały też: Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Narodowy Bank Polski.

"Budżet państwa, budżet środków europejskich oraz plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową. Łączne dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły w 2017 r. 398 mld zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku poprzednim o 44,3 mld zł" - dodał. (PAP)

autor: Marcin Musiał