Raiffeisen Bank Polska

Oprócz 5 mln zł sankcji za niewywiązanie się z roli depozytariusza funduszy W Investments KNF wlepiła Raiffeisenowi rekordowe 50 mln zł kary na mocy prawa bankowego – ustalił DGP >>>> 

Miraculum

Miraculum planuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję do 2,5 mln akcji serii T3 po cenie emisyjnej wysokości 1,5 zł każda w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. 

Miraculum odnotowało 1,74 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 4,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,07 mln zł wobec 2,62 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,78 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 10 mln zł rok wcześniej.

Mostostal Warszawa 

Wartość skonsolidowanego portfela zamówień Mostostalu Warszawa wynosi blisko 1,95 mld zł, podała spółka. "Grupa kapitałowa obecnie zwiększa udział w portfelu kontraktów z sektora energetycznego i infrastrukturalnego. Wartość portfela zamówień Mostostalu Warszawa wynosi 1 697 569 tys. zł natomiast grupy kapitałowej wyniosła 1 946 128 tys. zł. Jednocześnie grupa kapitałowa uczestniczy w szeregu postępowań przetargowych, które przełożą się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości, co także powinno przyczynić się do poprawy wyników i przepływów pieniężnych grupy kapitałowej i Mostostalu Warszawa S.A." - czytamy w raporcie za I półrocze 2018 r. 

Mostostal Warszawa odnotował 21,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 6,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 17,32 mln zł wobec 13,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,23 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 292,33 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2018 r. spółka miała 23,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 418,32 mln zł w porównaniu z 570,1 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2018 r. wyniosła 16,47 mln zł wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Protektor

Protektor odnotował 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,43 mln zł wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,54 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 55,57 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 0,03 mln zł wobec 2,39 mln zł straty rok wcześniej. 

Wikana

Wikana odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,47 mln zł wobec 7,18 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,81 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 36,3 mln zł rok wcześniej. 

Ailleron

Ailleron odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Libet

Libet odnotował 3,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 37 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Arteria

Arteria odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Hubstyle

Hubstyle odnotowało 4,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Vistal Gdynia

Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 12,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 107,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Amica

Amica w ramach skupu akcji własnych ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 250 tys. akcji (do 2,38%) po 120 zł za sztukę, podała spółka w raporcie bieżącym. >>>> 

Indykpol

Indykpol odnotował 82,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dekpol

Dekpol odnotował 15,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 6,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dekpol spodziewa się bardzo dobrych wyników w 2018 r., poinformował prezes Mariusz Tuchlin. W przyszłym roku spółka chce utrzymać sprzedaż na poziomie spodziewanym w tym roku (800 mln zł według nowej prognozy), licząc jednocześnie na poprawę wyników. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Vindexus

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 21,05 mln zł w III kwartale (do 28 września 2018 r.), podała spółka. >>>> 

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 18,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 2,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Robyg

Robyg odnotował 35,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 28,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 64,96 mln zł w porównaniu z 35,35 mln zł. >>>> 

AmRest Holdings

AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka. >>>> 

Grupa AmRest uruchomiła transzę F kredytu w kwocie 190 mln euro na finansowanie planowanych akwizycji jak również na finansowanie ogólnych potrzeb grupy, podała spółka. >>>> 

Sygnity

Sygnity podjęło decyzję o obniżeniu prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy na rok obrotowy 2017/2018. Po korekcie prognozowane skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za rok obrotowy 2017/2018 wynoszą 289 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 4 mln zł, a EBITDA 11 mln zł. >>>> 

Polnord

Polnord odnotował 24,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 5,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data

ABC Data odnotowała 9,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rada nadzorcza ABC Data podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2019 r. Michała Litwinowicza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarząduds. finansowych (CFO) na okres bieżącej kadencji. >>>> 

- ABC Data pracuje nad strategią rozwoju na kolejny okres i nadal jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

ABC Data spodziewa się pozyskania nowego znaczącego partnerstwa strategicznego z firmą z Chin jeszcze w tym roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>>  

ABC Data spodziewa się płaskiego III kwartału, a także wzrostowego oraz decydującego dla całokształtu tegorocznych wyników finansowych IV kwartału, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

ABC Data zakłada stabilny wzrost przychodów i stabilny wynik EBITDA w 2019 roku, poinformowała prezes Ilona Weiss. >>>> 

Herkules

Herkules, mając na uwadze fakt, iż 20 września 2018 r. upłynął terminu ważności oferty nabycia 100% udziałów spółki Trinac Polska i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych udziałów, podjął decyzję o zakończeniu negocjacji, podała spółka. >>>>   

NanoGroup

NanoGroup odnotowało 1,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje 

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group odnotowała 1,56 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 8,26 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pfleiderer Group liczy, że w 2018 roku wypracuje wynik EBITDA wyższy niż oczekiwania rynkowe i wyższy r/r, poinformował prezes Tom K. Schäbinger. >>>> 

Sfinks Polska

Sfinks Polska odnotował 3,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Recykl

Grupa Recykl uzyskała pozwolenie na budowę nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie, podała spółka. Ponadto spółka wybrała generalnego wykonawcę pierwszej części prac budowlanych, z którym niebawem zawrze umowę. Wartość prac pierwszego etapu wynosi 9,9 mln zł. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper sprzedał 253 lokale w III kw. 2018 r. wobec 213 w analogicznym okresie w 2017 roku, podała spółka. Grupa podtrzymuje cel sprzedaży na poziomie powyżej 1 000 lokali w 2018 r. Jednocześnie na koniec III kw. podpisanych było 206 umów rezerwacyjnych, czyli o 24% mniej r/r. >>>> 

Work Service

Work Service odnotował 46,54 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2018 r. wobec 18,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 32,48 mln zł wobec 77,55 mln zł straty rok wcześniej. >>>>  

Work Service ocenia, że sprzedaż udziałów w węgierskiej Prohuman 2004 KFT, w połączeniu z wpływami ze sprzedaży Exact Systems zredukuje do minimum zadłużenie grupy, poinformował wiceprezes Tomasz Ślęzak. Oszacował wartość sprzedawanej spółki (bez długu) na ponad 300 mln zł. >>>> 

Work Service zamierza zbyć udziały w węgierskiej spółce zależnej Prohuman 2004 KFT, podał Work Service. >>>> 

PZU

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) uruchomiło dziś platformę internetową inPZU umożliwiającą zakup produktów inwestycyjnych w prosty sposób, poinformował prezes PZU SA Paweł Surówka. Każdy fundusz dostępny na platformie ma stałą opłatę za zarządzanie na poziomie 0,5% rocznie od zgromadzonych aktywów. W ofercie inPZU znalazły się także fundusze pasywne. >>>> 

Infoscan

Infoscan podjął uchwałę o utworzeniu spółki zależnej w Polsce, która po dokonaniu wpisu do stosownego rejestru, będzie pełniła w grupie kapitałowej Infoscan rolę podmiotu leczniczego, podał Infoscan. >>>> 

Erbud

Erbud podpisał umowę na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturą zewnętrzną w Ostaszewie k/Torunia za 40,55 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Mercator Medical

Mercator Medical uruchomił ósmą linię produkcyjną i zakończył budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, podała spółka. Inwestycja o wartości 119 mln zł zwiększyła moce produkcyjne grupy o ponad 150%, do ponad 3 mld sztuk rękawic rocznie. >>>> 

Quercus TFI 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) pod koniec br. zmieni strategie 4 funduszy: Quercus Europa, Quercus Rosja, Quercus Selektywny i Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ i doda dwa nowe obszary: akcje globalne oraz dłużne instrumenty skarbowe. Z początkiem 2019 roku do zespołu inwestycyjnego dołączy trzech doświadczonych specjalistów: Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński, podała spółka. >>>>  

Murapol

Murapol sprzedał 2 691 mieszkań w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2018 r., co oznacza wzrost o 9% r/r, podała spółka. W tym samym czasie przekazał klientom 1 204 lokale, czyli o ok. 30% więcej r/r. W samym III kwartale w wynikach finansowych firmy zostaną rozpoznane przekazania 826 lokali, co jest rekordem w historii Murapolu. >>>> 

Unified Factory 

Dwa wskaźniki określone w warunkach emisji obligacji serii C i D Unified Factory przekroczyły dopuszczalny poziom, podała spółka. Obligatariusze mają prawo w ciągu 30 dni wystąpić z żądaniem przedterminowego wykupu. >>>> 

i2 Development

i2 Development dokonał przedterminowego wykupu całości obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. >>>> 

i2 Development zawarł 91 umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych w III kwartale br., tj. o 50% mniej licząc rok do roku, podała spółka. >>>> 

Celon Pharma

Zarząd Celon Pharma powziął dziś informację od partnera biznesowego o pozytywnym zakończeniu europejskiej procedury rejestracyjnej (MRP, mutual recognition process, procedura wzajemnego uznania) dla leku Salmex na rynkach Czech i Słowacji, podała spółka. >>>> 

Torpol 

Rada nadzorcza Torpolu powołała Marcina Zachariasza na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. >>>> 

Jujubee

Studio Jujubee ustaliło datę premiery gry „Kursk" na 7 listopada br., podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,59 USD na baryłce we wrześniu br. wobec 8,96 USD miesiąc wcześniej i 10,4 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. >>>>  \

Wielton

W związku ze spełnieniem wszystkich warunków formalnych nastąpiło przeniesienie 75% udziałów w spółce Lawrence David Limited - jednego z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim - na Wielton SA, podał Wielton. >>>> 

Erbud

Erbud zrealizuje budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w Sanoku. Wartość umowy na roboty budowlane to 49,9 mln zł, podała spółka. >>>> 

Wikana

Grupa Wikana zawarła 170 umów deweloperskich i przedwstępnych w I-III kw. 2018 r. wobec 191 lokali rok wcześniej. Liczba umów przenoszących własność wyniosła 103 wobec 132 rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Mirbud

Mirbud podpisał umowę z Gminą Miasto Świnoujście na realizację zadania pn.: "Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły", poinformowała spółka. >>>> 

Wasko

Oferta Wasko na "Rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, z podziałem na 3 części" została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez Zarząd Dróg i Miasta we Wrocławiu, poinformowała spółka. >>>> 

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Kania) odnotowały 27,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 21,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Medicalgorithmics

Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka. >>>> 

Action

Action w restrukturyzacji odnotował 7,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 43,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Action w restrukturyzacji jest gotowy do głosowania nad układem, podała spółka. >>>> 

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 13% r/r i wyniosły 432,7 mln zł we wrześniu 2018 r., podała spółka. Przychody za okres styczeń - wrzesień wyniosły 3 270,6 mln zł i były wyższe o 15% r/r. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów w czeskim Unipetrolu, podał koncern. >>>>