W porównaniu z III kwartałem 2017 r. stosunek zadłużenia publicznego do PKB obniżył się zarówno w strefie euro (z 88,2 proc. do 86,1 proc.), jak i całej UE (z 82,5 proc. do 80,8 proc.). 

Dłużne papiery wartościowe stanowiły 81,2 proc. długu sektora instytucji rządowych i samorządowych strefy euro i 82,0 proc. w przypadku całej UE. Kredyty stanowiły odpowiednio 15,7 proc. i 13,8 proc., a depozyty 3,1 proc. strefy euro i 4,2 proc. długu publicznego UE28. 

Najwyższe wskaźniki długu publicznego do PKB na koniec trzeciego kwartału 2018 r. odnotowano w Grecji (182,2 proc.), Włoszech (133,0 proc.), Portugalii (125,0 proc.), na Cyprze (110,9 proc.) i Belgii (105,4 proc.), a najniższy w Estonii (8,0 proc.), Luksemburgu (21,7 proc.) i Bułgarii (23,1 proc.).

Zadłużenie Polski jest znacznie poniżej średniej unijnej. W trzecim kwartale ubiegłego roku dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł 1028 mld zł i był na poziomie 49,4 proc. PKB.

Ministerstwo Finansów podało, że na dług EDP złożyło się zadłużenie podsektorów: rządowego w wysokości 954,7 mld zł, samorządowego 73,3 mld zł, natomiast podsektor funduszy ubezpieczeń nie posiadał zadłużenia.

Eurostat podał, że w kwocie zadłużenia przekraczającej 1 bilion złotych największy udział, prawie 80 proc., stanowiło zadłużenie wynikające z emisji dłużnych papierów wartościowych. Nieco ponad 20 proc. stanowiły kredyty i pożyczki.
W porównaniu z drugim kwartałem 2018 r. zadłużenie polskiego sektora general government w relacji do PKB spadł o 1 pp, natomiast w ciągu roku (od III kw. 2017 r.) dług publiczny w relacji do PKB zmniejszył się o 2,5 pp. Na tle innych państw UE to całkiem dobry wynik. 

W porównaniu z drugim kwartałem 2018 r. sześć państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB na koniec trzeciego kwartału 2018 r., 19 spadek (w tym Polska), a wskaźnik pozostał stabilny w trzech państwach członkowskich. Najwyższe wzrosty wskaźnika odnotowano na Cyprze (+6,9 punktu procentowego - pp) i Grecji (+4,8 pp). Największe spadki na Malcie (-3,1 pp), Słowenii i Chorwacji (po -1,6 pp), na Węgrzech i w Czechach (po  -1,4 pp), Holandii (-1,1 pp) i Polsce (-1,0 pp).

W porównaniu z trzecim kwartałem 2017 r. cztery państwa członkowskie odnotowały wzrost wskaźnika zadłużenia do PKB, a dwadzieścia cztery spadek. Wzrost odnotowano na Cyprze (+9,7 punktów procentowych), Grecji (+7,4 punktu procentowego), Wielkiej Brytanii (+0,4 punktu procentowego) i na Słowacji (+0,1 punktu procentowego), podczas gdy największe spadki odnotowano w Słowenii (-8,0 pp. ), Malcie (-6,8 pp), Portugalii (-4,6 pp), Austrii (-4,3 pp), Litwie (-4,2 pp), Holandii (-4,1 pp), Irlandii i Chorwacji (po -4,0 pp).

Deficyt budżetowy 

W trzecim kwartale 2018 r. skorygowany sezonowo deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 0,5 proc. PKB w strefie euro (EA19), co stanowi wzrost w porównaniu z 0,3 proc. w drugim kwartale 2018 r. W całej Unii Europejskiej stosunek deficytu do PKB wyniósł 0,6 proc., co stanowi wzrost w porównaniu z 0,4 proc. w poprzednim kwartale.

Z dostępnych danych Eurostatu wynika, że w trzecim kwartale 2018 r. na 21 państw dwanaście odnotowało nadwyżkę budżetową. Największą, na poziomie 3,8 proc. PKB, miała Matla. Kolejne były: Bułgaria i Portugalia (po 3,6 proc. PKB) i Luksemburg 3,1 proc.

Polska znalazła się z grupie dziewięciu państw z deficytem. W trzecim kwartale Polski deficyt sektora publicznego był na poziomie 0,8 proc. PKB.