W 2018 r. deficyt i dług publiczny zarówno strefy euro (EA19), jak i 28 państw UE zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem – wynika z danych Eurostatu. W strefie euro relacja deficytu budżetowego do PKB spadła z 1 proc. w 2017 r. do 0,5 proc. w 2018 r., natomiast w całej Wspólnocie z 1 proc. do 0,6 proc..

Zmniejszyła się także relacja długu publicznego do PKB z 87,1 proc. na koniec 2017 r. do 85,1 proc. na koniec 2018 r., a w UE28 z 81,7 proc. do 80,0 proc. Kilka państw strefy euro jest jednak wciąż sporym obciążeniem dla Eurolandu, bo ich wskaźnik zadłużenia przewyższa dopuszczalny pułap 60 procent PKB.

Kto jest zadłużony najbardziej?

Reklama

Państw, które przekroczyły pułap 60 proc. w stosunku do PKB, było w UE czternaście. Najbardziej zadłużyła się Grecja (181,1 proc. PKB) i Włochy (132,2 proc.). Dług powyżej 100 proc. PKB miały jeszcze Portugalia (121,5 proc.), Cypr (102,5 proc.), Belgia (102,0 proc.).

Na koniec 2018 r. najmniej zadłużonym państwem w relacji do PKB była Estonia, gdzie dług publiczny wynosił 8,4 proc. Kolejne to: Luksemburg (21,4 proc. PKB), Bułgaria (22,6 proc.), Czechy (32,7 proc.), Dania (34,1 proc.) i Litwa (34,2 proc.).

Pod względem relacji zadłużenia do PKB Polska to europejski średniak. W 2018 r. dług publiczny był na poziomie 48,9 proc. PKB. Nasze zadłużenie spełniało kryterium konwergencji w przeciwieństwie do zadłużenia Niemiec, które były ostatnim, 14 państwem z długiem przekraczającym 60 proc. PKB.

Luksemburg z największą nadwyżką budżetową

2018 rok 14 państw zakończyło na plusie. Największą nadwyżkę budżetową w relacji do PKB miał Luksemburg (+2,4 proc.). Kolejne były Bułgaria i Malta (oba po +2,0 proc.), Niemcy (+1,7 proc.), Holandia (+1,5 proc.), Grecja (+1,1 proc.), Czechy i Szwecja (oba po +0,9 proc. ), Litwa i Słowenia (po +0,7 proc.), Dania (+0,5 proc.), Chorwacja (+0,2 proc.) i Austria (+0,1 proc.). Irlandia wypracowała nadwyżkę w wysokości 46 mln euro, co w relacji do PKB na poziomie 318 460 mln euro, daje wskaźnik +0,01 proc. PKB.

Polska znalazła się w grupie państw, które więcej wydały niż zarobiły, ale ich deficyt znajdował się poniżej 3 proc. PKB. Według danych Eurostatu w 2018 r. PKB Polski wynosił pond 2,116 bln złotych, podczas gdy deficyt oszacowano 7,987 mld zł, czyli 0,4 proc. PKB. W poprzednim roku dziura w budżecie wynosiła 1,5 proc. PKB.

Dwa państwa członkowskie miały deficyt równy lub wyższy niż 3 proc. PKB: Rumunia (-3,0 proc.) i Cypr (-4,8 proc.).

W ubiegłym roku wydatki rządowe w strefie euro stanowiły 46,8 proc. PKB, a dochody rządowe 46,3 proc. Dane dla UE28 wynosiły odpowiednio 45,6 proc. i 45 proc. W obu strefach wskaźnik wydatków rządowych zmniejszył się, podczas gdy wskaźnik dochodów publicznych wzrósł.

W Polsce oba wskaźniki (zarówno wydatków jak i dochodów) wzrosły, z tym, że dochody wzrosły dużo bardziej. W 2017 roku wydatki wyniosły 41,2 proc. PKB, a w ubiegłym roku 41,5 proc. PKB. Natomiast dochody wzrosły z 39,7 proc. do 41,2 proc. PKB.

>>> Czytaj też: Jak bardzo zadłużony jest Skarb Państwa? Resort finansów podał wstępne szacunki