Akcja kredytowa BOŚ Banku wzrosła o 0,2% w I kw., wskaźnik NPL: 12,5%


Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez BOŚ Bank na koniec I kwartału 2020 wyniosła 12,03 mld zł i była wyższa o 0,2% w porównaniu z końcem 2019 r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 12,5% wobec 12,2% rok wcześniej.
"Wartość bilansowa należności od klientów grupy według stanu na koniec I kwartału 2020 roku wyniosła 12 029,0 mln zł i była wyższa o 0,2% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Należności klientów instytucjonalnych wyniosły 8 351,6 mln zł na koniec marca.
"Kwota kredytów klientów indywidualnych wycenianych w zamortyzowanym koszcie wyniosła 3 627,3 mln zł na koniec I kwartału 2020 roku wobec 3 552,3 mln zł na koniec 2019 roku. Główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe, których wartość bilansowa wyniosła 2 974,1 mln zł na koniec I kwartału 2020 roku, wobec 2 888,7 mln zł na koniec 2019 roku" - czytamy dalej.
Najwyższy udział w portfelu kredytów mieszkaniowych stanowią kredyty w walutach obcych 54,3% (52,9% na koniec 2019 roku). Udział kredytów mieszkaniowych w CHF w całym portfelu kredytowym Grupy BOŚ (netto) wyniósł 7,9%, podano także.
Udział kredytów posiadających przesłanki utraty i wykazujących utratę wartości (NPL) wyniósł 12,5% na koniec marca wobec 12,2% na koniec 2019 roku.
"W okresie styczeń-marzec 2020 roku bank udzielił kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na kwotę 576,9 mln zł, tj. o 48,8% mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku (wg wartości kapitału w momencie udzielania kredytu). Sprzedaż klientom instytucjonalnym zmniejszyła się o 54,5% a klientom indywidualnym wzrosła o 28,2%" - czytamy dalej.
Sprzedaż kredytów proekologicznych w I kwartale 2020 roku wyniosła 319 mln zł i była o 49,3% niższa niż w analogicznym okresie roku 2019. W zdecydowanej większości nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów instytucjonalnych (86%).
Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2020 roku wynosiło 4 536 mln zł. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 35,04% salda kredytów ogółem w banku (na koniec I kwartału 2019 roku wynosił 34,77%).
Zobowiązania Grupy BOŚ wobec klientów według stanu na 31 marca 2020 roku wyniosły 15 740,5 mln zł i były wyższe o 5,5% w porównaniu do stanu na koniec 2019 roku.
Zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych zwiększyły się o 507,5 mln zł, tj. 9,9% a zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 174,6 mln zł tj. o 2% wobec stanu na koniec 2019 roku.
Bank podał, że w związku pandemią COVID-19, odnotował wzrost zainteresowania klientów elektronicznymi kanałami dystrybucji: łączny wzrost liczby połączeń (klienci indywidualni i instytucjonalni) przychodzących w I kwartale 2020 roku względem I kwartału roku poprzedniego: o 115%, łączny wzrost liczby obsłużonych wiadomości przez bankowość elektroniczną (klienci indywidualni i instytucjonalni): o 96%, a łączny wzrost liczby przychodzących wiadomości e-mail: o 66%.
Według stanu na 31 marca 2020 roku, liczba placówek banku wynosiła 53, w tym 13 centrów biznesowych i 40 oddziałów operacyjnych.
Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)