Szczególnie w niespokojnych czasach pandemii koronawirusa, przy dużej zmienności na rynkach inwestorzy szukają okazji inwestycyjnych, które pozwolą im z góry określić poziom ryzyka odpowiedni do ich potrzeb i możliwości.

Dlatego też indywidualni gracze coraz chętniej inwestują w produkty strukturyzowane notowane na GPW. Tylko w kwietniu i w maju wolumen obrotów strukturami na warszawskim parkiecie przekroczył poziomy kwartalne sprzed czasów Covid-19. Z kolei w pierwszym kwartale 2020 roku wartość obrotów „strukturami” na GPW wyniosła 790,3 mln zł i była ponad trzykrotnie wyższa niż przed rokiem.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem produktami strukturyzowanymi wśród inwestorów poszerza się wachlarz dostępnych w obrocie instrumentów. W ubiegłym tygodniu na GPW zadebiutował nowy rodzaj produktów strukturyzowanych – certyfikaty partycypacyjne typu Long. Nowe certyfikaty należą do kategorii Tracker, a ich instrumentem bazowym są kontrakty terminowe na ropę naftową Brent Crude Oil. Typ „Long” oznacza, że są one wykorzystywane w budowaniu portfeli inwestycyjnych o charakterze długoterminowym, czyli których strategie zakładają wzrost wartości ceny aktywa bazowego. Certyfikaty partycypacyjne mają z góry określony termin zapadalności, który przypada na dwa tygodnie przed terminem wygaśnięcia kontraktu będącego instrumentem bazowym.

Edukacja to fundament inwestowania

„Biorąc pod uwagę rosnącą w ostatnim czasie liczbę rachunków maklerskich oraz historycznie niskie stopy procentowe, spodziewamy się, że zainteresowanie produktami strukturyzowanymi będzie rosło jeszcze szybciej. Zanim jednak zdecydujemy o tego typu inwestycji, trzeba dobrze zrozumieć mechanizm ich działania” - uważa Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

W kwietniu tego roku GPW zorganizowała pierwszy webinar poświęcony inwestowaniu w struktury na ropę naftową, który dostępny jest na kanale YouTube GPW. Uczestniczyło w nim około 280 osób, a liczba wyświetleń stale rośnie, co tylko udowadnia rosnące zainteresowanie się inwestowaniem w „struktury” wśród polskich inwestorów.

„Staramy się aktywnie edukować rynek w obszarze produktów notowanych na GPW poprzez tworzenie materiałów edukacyjnych, organizowanie konferencji, szkoleń i webinarów. W najbliższym czasie planujemy również kolejne webinary i inicjatywy edukacyjne,” – zaznacza Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Czym są produkty strukturyzowane?

Instrumenty strukturyzowane należą do większej rodziny produktów inwestycyjnych popularnie zwanych ETP (ang. Exchange Traded Products). Dla potrzeb obrotu giełdowego „struktury” przyjmują formę certyfikatów lub obligacji strukturyzowanych. Są one emitowane między innymi przez takie instytucje finansowe jak banki lub domy maklerskie. Emisji tego typu instrumentu finansowego towarzyszy prospekt. Zawiera on tzw. „warunki końcowe emisji” (Final Terms), w których zapisano wiele istotnych dla inwestora informacji, takie jak czynniki ryzyka czy zasady wypłaty. Prospekty emisyjne są publikowane na stronach internetowych emitentów.

Produkty strukturyzowane pozwalają osobom fizycznym inwestować na rynkach, do których nie mają bezpośredniego dostępu. Poprzez „struktury” mogą pośrednio inwestować w waluty, surowce, indeksy giełdowe, produkty rolne, stopy procentowe lub w tzw. koszyki, czyli zestawy kilku konkretnych aktywów, takich jak akcje, surowce lub indeksy. To oznacza, że nie trzeba fizycznie kupować pszenicy lub złota, aby osiągnąć zysk z tej inwestycji.

Wycena produktów strukturyzowanych jest ściśle uzależniona od rynkowej wartości produktu bazowego. Inwestor osiąga zysk w momencie, gdy cena wybranego aktywa bazowego zmienia się tak, jak to założono podczas budowania danej „struktury”. W związku z tym, istnieje możliwość zajęcia zarówno długiej, jak i krótkiej pozycji. Z kolei wysokość zysku jest często uzależniona od określonego przez inwestora poziomu ryzyka.

Kto może inwestować w instrumenty strukturyzowane?

Obecnie na warszawskim parkiecie dostępnych jest prawie 1,5 tys. produktów strukturyzowanych. Zainteresowani mogą zaangażować swój kapitał w pięć różnych rodzajów instrumentów bazowych: surowce (np. kakao, złoto, ropa naftowa), pary walut (np. CHF/PLN, czy USD/JPY), akcje bądź koszyki konkretnych spółek polskich i zagranicznych (np. akcje Apple lub koszyk akcji: Zielona Energia), czy zagraniczne obligacje (np. 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe).

O popularności tej formy inwestowania decyduje przede wszystkim jej dostępność. Kupić certyfikat strukturyzowany można poprzez rachunki IKE i IKZE lub zwykły rachunek maklerski. Inwestorzy mają również szeroki wybór aktywów bazowych, także w ramach jednej „struktury”, oraz swobodny dostęp do rynków zagranicznych czy możliwość osiągnięcia zysków nawet przy spadku cen. Wachlarz dostępnych na GPW produktów strukturyzowanych daje inwestorowi także możliwość wyboru „struktury” z pełną lub częściową ochroną kapitału czy też z dźwignią finansową. Zarządzanie inwestycją ułatwia transparentność produktu, wynikająca z możliwości bieżącego śledzenia ceny instrumentu bazowego.