Złoty prezentuje się relatywnie stabilnie, gdyż na większości zestawień zdołał odrobić wcześniejsze straty. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1922 PLN za euro, 3,7434 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0200 PLN w relacji do franka szwajcarskiego oraz 5,8700 PLN względem funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wyraźnie wzrosły i wynoszą teraz 3,371% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku walutowym, ale również na wycenie PLN przyniosło podbicie zmienności. Poranne spadki m.in. wobec CHF oraz USD były wynikiem zerwania negocjacji na linii Grecja – wierzyciele. Rynek zareagował dość nerwowo, jednak faktem jest, iż wydarzenia ostatnich godzin zbliżają nas do technicznego bankructwa Grecji, która w dniu do dzisiaj musi spłacić 1,6 mld EUR pożyczki wobec MFW. Tymczasem tamtejszy Premier uznał, iż najwłaściwszym rozwiązaniem będzie zwołanie referendum na 5 lipca. W samej kwestii referendum jest dość dużo niewiadomych tzn. czego miałoby dotyczyć oraz czy Grecja posiada środki, które pozwoliłby jej na przeprowadzenie takiej ankiety wśród społeczeństwa. Dość zaskakująco minorowe nastroje nie trwały jednak długo, gdyż już w trakcie sesji w Europie obserwowaliśmy odbicie na euro oraz na bardziej ryzykownych aktywach. Ciężko jednoznacznie stwierdzić co było powodem tak dynamicznego ruchu, jednak wydaje się, iż gotowość Troiki do dalszych rozmów pokazała, iż strona unijna pozostaje otwarta. Dodatkowo spadające rentowności amerykańskich papierów skarbowych zaszkodziły nieznacznie dolarowi. Przede wszystkim nie brak jednak głosów, iż potencjalny Grexit były korzystny dla Strefy Euro. W konsekwencji również na złotym obserwowaliśmy odreagowanie i odrabianie strat głównie wobec USD czy GBP. Pewnym problemem pozostaje zestawienie CHF/PLN, gdyż mamy tutaj klarowny układ waluta EM – waluta safe haven, niemniej wydaje się, iż kontynuacja odbicia na EUR/CHF powinna sprowadzić niżej również zestawienie powiązana z PLN. W szerszym ujęciu widocznym było, iż początkowa reakcja na PLN była zbyt paniczna. Niemniej gorsze nastroje na rynkach mogą w dalszym ciągu ważyć na większości walut EM w tym na wycenie polskiej waluty.

W trakcie dzisiejszej sesji NBP poda dane dot. bilansu płatniczego za I kw., oczekiwań inflacyjnych konsumentów w czerwcu oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw w I kw. Dodatkowo MF zaprezentuje plan podaży długu na III kw. Nikt nie ma jednak wątpliwości, iż najważniejszym tematem sesji będzie kwestia przypadającej na dziś płatność Grecji wobec MFW oraz wygasający program wsparcia ze strony UE.

Z rynkowego punktu widzenia w trakcie wczorajszej sesji obserwowaliśmy dynamiczne domknięcia pro-wzrostowych luk na USD/PLN i GBP/PLN. Stanowi to pozytywny czynnik na kolejne sesje wskazując, iż złoty, pomimo że jest pod presją z szerokiego rynku, może zachowywać się relatywnie stabilnie. W przypadku EUR/PLN widoczna jest gra na podbicie w kierunku okolic 4,21 PLN. Najciekawiej prezentuje się zestawienie CHF/PLN, gdzie wraz z potencjalnymi dalszymi wzrostami na EUR/CHF (wspieranymi przez SNB) powinniśmy być świadkami dalszych prób domknięcia luki.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.