Zgodnie z projektem podatek będzie rozliczany miesięcznie, a stawka podatku za każdy miesiąc będzie wynosić:

- 0,0325 proc. podstawy opodatkowania dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

- 0,05 proc. podstawy opodatkowania dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji.

Danina ma zacząć obowiązywać od 1 lutego przyszłego roku. Termin wpłaty podatku określono na 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Według planów przedmiotem opodatkowania jest suma wartości aktywów podatnika wynikająca z zestawienia obrotów i sald.

"Przy czym podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych utrzymywanych przez podatników prowadzących działalność kredytowo-pożyczkową ze względu konieczność ochrony ich interesów jako depozytariuszy" - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

W ustawie przewidziano zwolnienie z podatku sumy bilansowej o wartości nieprzewyższającej 4 mld zł.

"Zwolnienie wprowadza się w celu ochrony powstających banków i zakładów ubezpieczeń, które pozytywnie wpływają na konkurencję na rynku, a których objęcie podatkiem mogłoby doprowadzić do trudności finansowych" - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Podano, że wprowadzenie podatku nie powinno mieć wpływu na zmniejszenie dochodów uzyskiwanych z podatku dochodowego od osób prawnych.

"(...) Podatek nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu i nie obniży podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym" - napisano w uzasadnieniu.

W uzasadnieniu oceniono, że nie powinno dojść do przerzucenia podatku na klientów.

"(...) Proponowany podatek w przypadku banków w pierwszej kolejności zmniejszy rentowność banków. Zamiar przeniesienia podatku na klientów banków będzie ograniczony istniejącą konkurencją na rynku, aktywnymi działaniami UOKiK, oraz istniejącymi i proponowanymi w projekcie rozwiązaniami prawnymi" - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Poza opodatkowaniem pozostać mają zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe z państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujące działalność w Polsce na zasadzie swobody działalności ubezpieczeniowej oraz banki wykonujące transgraniczną działalność bankową. 

>>> Polecamy: Polskie banki przestały być maszynką do tworzenia zysków. Teraz uderzy w nich podatek