Robyg

Rada nadzorcza grupy Robyg zatwierdziła zaproponowaną przez zarząd politykę dywidendy zysków za lata 2016-2017. Przyjęty plan umożliwia przeznaczenie 65-80% skonsolidowanego zysku netto Grupy na wypłatę dywidendy, poinformowała spółka. >>>>

Fast Finance

Fast Finance przydzieliło 9 319 obligacji zwykłych kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka. "Cel emisji: pozyskanie środków pieniężnych na refinansowanie zobowiązań pieniężnych wynikających z wyemitowanych przez spółkę obligacji oraz na prowadzenie działalności operacyjnej związanej z nabywaniem na własność lub za pośrednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelności pieniężnych, ich obsługą i zarządzaniem" - podano w komunikacie. Wykup obligacji ma nastąpić 15 stycznia 2021 roku.

WSiP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) podpisały przedwstępną umowę zakupu jednej z największych sieci szkół języków obcych w Polsce - Profi-Lingua. Po finalizacji transakcji, WSiP zamierza kontynuować dotychczasową ofertę szkół i otwierać kolejne placówki, podała spółka. Wartość umowy nie została ujawniona. "Profi-Lingua to bardzo dobra marka, świetnie zarządzana, z dobrymi wynikami finansowymi, z profesjonalną kadrą lektorów, dlatego w najbliższych miesiącach nie planujemy zmian w ofercie, w kolejnych - zamierzamy rozwijać ją z korzyścią dla słuchaczy. Języki obce nie są obce dla WSiP. Mamy wieloletnie doświadczenie wydawania językowych podręczników i ćwiczeń, jak również doświadczenie współpracy z innymi wydawcami językowymi" - powiedział prezes WSiP Jerzy Garlicki, cytowany w komunikacie.

Bloober Team

Dzień premiery gry "Red Game Without a Great Name" produkcji iFun4all sp. z o.o - spółki zależnej Bloober Team - w wersji na konsolę PlayStation Vita na terytorium Ameryki Północnej została wyznaczona na 19 stycznia, podał Bloober Team.

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała produkcję węgla handlowego na poziomie 2,55 mln ton w IV kwartale 2015 r. wobec 2,56 mln ton rok wcześniej, podała spółka. W całym ub.r. spółka wydobyła ok. 8,5 mln ton wobec 9,19 mln ton w 2014 r. >>>>

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson zawarł umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych (FEZ), zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK, dotyczący wspólnego inwestowania w rozwój spółki Esotiq Germany GmbH, podał Esotiq & Henderson. Umowa przewiduje podniesienie kapitału niemieckiej spółki o 2,5 mln euro, a nowe udziały mają objąć obie jej strony. >>>>

Gorenje

Gorenje zamierza zwiększyć przychody ogółem o 4,6 proc., a w segmencie artykułów dla domu (home segment) o 5,2 proc. w roku 2016 - pierwszym w nowym okresie strategicznym 2016-2020, podała spółka.>>>>

Wzrost obrotów i zysków ma wynikać z poprawy struktury sprzedaży pod względem regionów i produktów.>>>>

PKO BP

Rada Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) określiła wysokość składki na Fundusz dla PKO Banku Polskiego na poziomie prawie 142 mln zł. Udział PKO BP w Funduszu wynosi 23,7% i jest niższy od udziałów rynkowych w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, kształtującym się na poziomie 26%, podał bank. PKO BP ujął koszt przewidywanej wpłaty na FWK w IV kw. 2015 roku. >>>>

Enefi

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Enefi Energiahatekonysagi Nyrt. od 15 stycznia br., podała Komisja. >>>>

PGE GiEK

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) podpisało z ControlTec umowę na modernizację systemów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz układów elektrycznych w Elektrowni Turów, podała spółka. Wartość umowy to 44 mln zł. >>>>

Pekabex

Pekabex Inwestycje II - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - zawarła umowę zakupu przedsiębiorstwa spółki Ergon Poland za 49,81 mln zł netto, w związku ze ziszczeniem się wszystkich warunków zawieszających, podała spółka. >>>>

Orange Polska

Orange Polska uruchomił swój dziewiąty Smart Store w Polsce i jednocześnie drugi w Warszawie - w Galerii Mokotów. Operator jest bardzo zadowolony z wyników osiąganych przez ten koncept i szykuje się do otwarcia dwóch kolejnych oraz rozważa otwarcie Mega Store, poinformowała dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży Bożena Leśniewska. >>>>

Coal Energy

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w grudniu ub.r. wyniosła 48,03 tys. ton wobec 10,02 tys. ton rok wcześniej i 47,86 tys. ton w listopadzie, podała spółka. Oznacza to wzrost o odpowiednio: 379,3% r/r i o 0,4% m/m. "Na produkcję węgla w segmencie górniczym i przetwórstwa odpadów składało się 48 033 ton węgla energetycznego, koksującego i dwufunkcyjnego" - czytamy w komunikacie.

Orion Investment

Orion Investment zdecydował o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii G bez wskazania nowych terminów oferty, podała spółka. Na początku grudnia ub.r. spółka podała w prospekcie, że oferta publiczna 200 tys. akcji nowej emisji serii G Orion Investments o szacunkowej wartości netto 11,26 mln zł rozpocznie się 18 stycznia od podania przedziału cenowego. W połowie grudnia zarząd informował, że Orion Investment jest gotowy do przeprowadzenia emisji akcji serii G, ale na razie wstrzymuje się w związku z niesprzyjającą sytuacją rynkową.

Grupa Duon

Zarząd Grupy Duon uważa, że cena za akcje zaoferowana w wezwaniu Fortum odpowiada wartości godziwej spółki, podała spółka. "Zgodnie z opinią o cenie akcji sporządzonej przez Rothschild w dniu 14 stycznia 2016 r., cena zaproponowana w wezwaniu za akcje odpowiada wartości godziwej spółki. Po zapoznaniu się z opinią o cenie akcji sporządzoną przez Rothschild i w oparciu o informacje przedstawione powyżej, jak również biorąc pod uwagę inne informacje znane zarządowi, zarząd stwierdza, że, w jego ocenie, cena za akcje oferowana przez wzywającego w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie. Fortum ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Duon po 3,85 zł za akcję. Okres zapisów rozpoczyna się 28 stycznia 2016 roku, a jego przewidywane zakończenie nastąpi 26 lutego 2016.

Fortum Holding złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Grupą Duon, podał Urząd. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty wartości majątku wytwórni cykloheksanonu z benzenu w Jednostce Biznesowej Tworzywa w wysokości 11,9 mln zł, podała spółka. Szacowany wpływ odpisu na wynik netto to 9,7 mln zł. Do decyzji o dokonaniu odpisu przyczyniły się przesłanki związane ze zmianą technologii produkcji cykloheksanonu (wykorzystywanego do produkcji kaprolaktamu), opartej w nowej formule na wykorzystaniu tylko fenolu oraz znaczące pogorszenie warunków rynkowych i możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży cykloheksanonu z benzenu.

Murapol

Obligacje serii R Murapolu o łącznej łącznej wartości nominalnej 22,49 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od wtorku, 19 stycznia 2016 r., podała spółka. Będzie to 224 857 obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł.

Marka

Marka przydzieliła 11,5 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej 11,5 mln zł, podała spółka. "Emisja obligacji serii N obejmowała maksymalnie 12 800 sztuk obligacji serii N. W trakcie przeprowadzonej subskrypcji zostały złożone zapisy przez 5 podmiotów. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów" - czytamy w komunikacie. Cena nabycia obligacji serii N wynosiła 1 tys. zł za każdą obligację. Termin wykupu obligacji serii N przypada na 15 stycznia 2019 r., podano również.

CCC

CCC nabyło 74,99% udziałów w spółce eobuwie.pl, płacąc 129,98 mln zł, podało CCC. "Na podstawie umowy rozporządzającej CCC nabyła akcje I transzy, tj. 7 498 999 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 499 800,00 zł; reprezentujących 74,99% wartości nominalnej kapitału zakładowego i uprawniających do 74,99% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" – czytamy w komunikacie. W grudniu UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez CCC kontroli nad eobuwie.pl.