Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w grudniu o 6,7% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu o 6%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 0,3% r/r (oczekiwano wzrostu o 2,2%).

"W stosunku do grudnia 2014 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 61,8%, urządzeń elektrycznych – o 26,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 17,7%, wyrobów tekstylnych – o 15,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,9%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,1%, mebli – o 12,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 8,7%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2014 r., wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,9%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,7%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,6% oraz metali – o 4,2%, podał też GUS.

"W stosunku do grudnia 2014 r. spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 2% oraz w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 1,6%, natomiast wzrost produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 3%" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Ile wyniesie wzrost PKB w 2016 roku? Jest najnowsza prognoza NBP