Sąd wezwał również wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podano.

Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Joannę Knast, na syndyka - Bartosza Klepacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 209.

Ponadto sąd postanowił zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP spółki) za cenę 100 000 000 zł netto na rzecz Cedrobu, w skład której wchodzą składniki majątkowe opisane i oszacowane w opinii określającej wartość przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania sporządzonej przez Jana Konowalczuka i Grzegorza Wyżgolika, za wyjątkiem:

"1) składników majątkowych ujętych w opinii ale nie objętych pierwotną ofertą Cedrob z dnia 17 lutego 2020 r., tj.:

a) nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piastowskiej 2, tj. prawa własności sześciu niewyodrębnionych lokali o łącznej powierzchni użytkowej 477,11 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz współwłasności części nieruchomości stanowiącej podwórze i fragment dojazdu do budynku przy ul. Piastowskiej od strony ul. Piekarskiej o oszacowanej wartości rynkowej 1 717 600 zł, a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 1 374 100 zł;

b) prawa własności działki gruntu położonej w Pszczynie o pow. 6 639 m2 o oszacowanej wartości rynkowej 650 000 zł, a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 430 000 zł;

c) ruchomości, które zostały zbyte po dniu sporządzenia opinii z dnia 24 grudnia 2019 r., wymienionych w aktualizacji i uzupełnieniu opinii z dnia 6 maja 2020 r. o łącznej wartości 474 100 zł;

d) wierzytelności spółki o wartości rynkowej 2 537 000 zł, wartości wymuszonej 2 156 000 zł i rekomendowanej wartości likwidacyjnej wierzytelności w kwocie w zaokrągleniu: 1 377 000 zł;

2) składników majątkowych, ujętych w opinii, ale wyłączonych z oferty Cedrob na mocy oświadczenia zawartego w piśmie z dnia 19 maja 2020 r., tj. za wyjątkiem znaków towarowych, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Alior Bank S.A. o wartości rynkowej 37 500 000 zł i rekomendowanej wartości likwidacyjnej 100 000 zł wymienionych w załączniku nr 1 do pisma zarządcy z dnia 20 maja 2020 r.;

3) składników majątkowych wyłączonych z zakresu opinii zgodnie z aktualizacją i uzupełnieniem opinii określającej wartość przedsiębiorstwa spółki sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Konowalczuka i rzeczoznawcę majątkowego Grzegorza Wyżgolika z dnia 6 maja 2020 r., tj.: (i) rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK), (ii) 9 sztuk przedmiotów niskocennych (stanowiących własność Rubin Energy sp. z o.o.), (iii) praw z umów leasingu ruchomości, które zostały wypowiedziane (w wymienionej aktualizacji Opinii uwzględnio-no również zmiany aktywów z powodu dokonanych sprzedaży środków trwałych, przy czym wyłączenie w tym zakresie znalazło się już w pkt. 1) ppkt c) powyżej);

4) zgodnie z pierwotną ofertą Cedrob z dnia 17 lutego 2020, z przedmiotu transakcji sprzedaży ZCP spółki wyłączone zostaną: (i) zobowiązania spółki, (ii) nieujęte w opinii wierzytelności spółki, (iii) wierzytelności z rachunków bankowych spółki oraz (iv) księgi rachunkowe oraz dokumentacja księgowa spółki" - czytamy w komunikacie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)