"Na mocy podpisanej ugody GITD zrzeka się dochodzenia od spółki wszelkich roszczeń wynikających z umowy z dnia 2 sierpnia 2012 roku podpisanej pomiędzy emitentem jako wykonawcą i GITD jako zamawiającym, której przedmiotem była dostawa i montaż 29 mobilnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości przez pojazdy, z tytułu naliczonych kar umownych na łączną kwotę 102 356 328,63 zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawartą ugodą, Wasko zapłaci na rzecz GITD świadczenie pieniężne w kwocie 396 tys. zł. Płatność tej kwoty następować będzie w 4 ratach (pierwsze trzy raty w wysokości po 100 tys. zł, ostatnia rata w wysokości 96 tys. zł), w terminie odpowiednio: do 15 listopada 2020 r., do 28 lutego 2021 r., do 31 maja 2021r. oraz do 31 sierpnia 2021 r.

"Zapłata ww. kwoty na podstawie ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia GITD wobec emitenta wynikające z naliczonych przez GITD kar umownych. […] Ugoda stanowi ostateczne zakończenie sporu pomiędzy GITD a Wasko S.A. dotyczącego umowy" - czytamy dalej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 415 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)