"Wstępne szacunki wyników finansowych spółki za 9 miesięcy 2020 rok:  • przychody ze sprzedaży: 483 756 tys. zł
  • wynik brutto ze sprzedaży: 976 tys. zł
  • EBITDA: -8 357 tys. zł
  • wynik netto: -31 766 tys. zł" - czytamy w komunikacie.


Czynnikiem, który miał istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy 2020 roku spółki, było zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników m.in.:

1. przedłużającym się procesem restrukturyzacji finansowej;

2. realizacją innych równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:

• tempo uzyskiwania decyzji administracyjnych;

• zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac Spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);

• pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej;

3. trwającymi obostrzeniami związanymi ze stanem pandemii COVID, wskazano również.

Ponadto na zaprezentowaną powyżej EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

Dla dwóch kontraktów kolejowych spółka kontynuuje ujmowanie przychodów do poziomu poniesionych kosztów zgodnie z MSSF 15 par. 45.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów, podkreślono.

"W okresie III kwartału 2020 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto spółki był ujemny i wyniósł -9 554 tys. zł" - czytamy dalej.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki 3 kwartałów 2020 roku zostaną przekazane w raporcie za III kwartał 2020 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany 26 listopada 2020 roku.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)


Reklama