"Nabycie przez PBKM udziałów w spółce czeskiej nastąpiło w dniu zawarcia umowy sprzedaży, natomiast nabycie udziałów w spółce słowackiej nastąpi z chwilą wpisu PBKM jako wspólnika spółki słowackiej we właściwym rejestrze handlowym" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie z zawarciem umowy sprzedaży, emitent oraz sprzedający zawarli w tym samym dniu umowę inwestycyjną, która reguluje w szczególności: zasady inwestycji PBKM w spółki w zakresie nabycia 26% udziałów w kapitale zakładowym spółek oraz warunki opcji nabycia pozostałych udziałów w kapitale zakładowym lub sprzedaży udziałów posiadanych w spółkach przez sprzedającego, współpracy PBKM i sprzedającego w trakcie trwania inwestycji w spółki, zasady ładu korporacyjnego, który ma obowiązywać w spółkach, a także zobowiązanie PBKM i sprzedającego do powstrzymania się od rozporządzania udziałami spółek przez okres ustalony w umowie inwestycyjnej.

Możliwość skorzystania przez strony z ww. opcji sprzedaży albo opcji kupna udziałów uzgodniono na rok 2024 z możliwością przedłużenia tego okresu maksymalnie o dwa lata. Transakcja nabycia udziałów w Spółkach została sfinansowana przez PBKM ze środków własnych, podkreślono w materiale.

"Podstawowe wybrane dane finansowe i operacyjne spółek: łączne przychody ze sprzedaży w 2020 r. wyniosły ok. 2,7 mln zł, zaś wynik z działalności operacyjnej ok. 0,8 mln zł (wg lokalnych zasad rachunkowości), natomiast łączna zakumulowana liczba próbek krwi pępowinowej i/lub tkanek komórek macierzystych na koniec 2020 r. w segmencie B2C wyniosła około 3,2 tys." - czytamy także.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)