Reklama

"Należności brutto od klientów wyniosły 148 274,5 mln zł i utrzymały się na poziomie zbliżonym do osiągniętego na koniec 2019 r. (-0,3% r/r) wskutek: ustabilizowania się portfela kredytów dla klientów indywidualnych na poziomie 81 387,9 mln zł (+0,6% r/r) w efekcie wzrostu kredytów hipotecznych i spadku kredytów konsumenckich; wzrostu portfela należności z tytułu leasingu finansowego o 5,6% r/r do 9 783,4 mln zł; spadku należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 2,4% r/r do 57 069,6 mln zł" - czytamy w raporcie.

Bank podał w prezentacji, że sprzedaż kredytów gotówkowych spadła o 37% r/r w IV kw. 2020 roku i o 5% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 1 353 mln zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 7%r/r w IV kw. i wzrosła o 1% w ujęciu kwartalnym do 1 277 mln zł. Santander podał, że utrzymał stabilny udział w rynku sprzedaży hipotek na poziomie 8,9%

Portfel leasingowy miał wartość 10,6 mld zł na koniec 2020 r., co oznacza wzrost o 6% r/r. Wartość sprzedaży netto wyniosła 5,4 mld zł i była wyższa o 1% r/r, w tym sprzedaż dla SME wyniosła 3,3 mld zł (wzrost o 13% r/r).

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,8% na 31 grudnia 2020 r. wobec 5,2% na 31 grudnia 2019 r. przy relacji odpisów z tytułu utraty wartości do średniego stanu należności kredytowych brutto wycenianych w zamortyzowanym koszcie na poziomie 1,21% wobec 0,85% rok wcześniej.

Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizacyjnym należności niepracujących wyniósł 57,9% wobec 53,8% na 31 grudnia 2019 r.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów wynosił 82,8% w dniu 31 grudnia 2020 r. wobec 91,6% w dniu 31 grudnia 2019 r.

Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 9,6% r/r do 171 522,3 mln zł na skutek wzrostu zobowiązań wobec klientów indywidualnych o 7,1% r/r do 98 213,4 mln zł oraz zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 13,2% r/r do 73 308,9 mln zł.

Bank podał, że w 2020 r. głównym motorem wzrostu zobowiązań wobec klientów były salda na rachunkach bieżących klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 16,2 mld zł i zmniejszyła się w skali roku o 4,4%.

"Z wyjątkiem marca i kwietnia 2020 r. sprzedaż aktywów netto funduszy inwestycyjnych była dodatnia i osiągnęła roczne maksimum w lipcu. W skali roku najwyższe saldo wpłat i umorzeń osiągnęły subfundusze dłużne krótkoterminowe" - czytamy dalej.

Baza klientów Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank liczyła ponad 7,1 mln, z czego 5,2 mln to klienci jednostki dominującej. Liczba klientów lojalnych obu banków na koniec grudnia 2020 r. liczyła 3,5 mln.

Portfel kont osobistych w złotych Santander Bank Polska osiągnął liczebność na poziomie 4 mln sztuk +4,3% r/r, w tym 2,2 mln Kont Jakie Chcę. Łącznie z kontami walutowymi, bank obsługiwał ponad 4,8 mln kont osobistych.

"Liczba klientów z dostępem do serwisu bankowości elektronicznej Santander wyniosła 4,2 mln i zmniejszyła się o -5,5% r/r w związku z zawężeniem definicji ww. klientów z początkiem 2020 r. Liczba aktywnych klientów bankowości elektronicznej Santander, tj. 'digital customers' (korzystających w grudniu 2020 r. przynajmniej raz z bankowości internetowej lub mobilnej) wyniosła ponad 2,8 mln (+9,8% r/r), w tym aktywnych klientów mobilnych było ponad 1,9 mln (+18,3% r/r)" - czytamy także.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,3 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)